Reszczyńska, Agnieszka
artykuły i rozprawy:

-         Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Drążgowie (Kolonii), woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, Lublin-Chełm-Zamość 1997, s. 95-97, (wspólnie z A. Kokowski, E. Roman).

-         Zabytki bursztynowe w kulturze wielbarskiej i w grupie masłomęckiej, „Studia Gothica II, Lublin 1998, s. 89-126.

-         Bibliografia prac Jerzego Wielowiejskiego 1948-1998, Kultura Przeworska, t. IV, Lublin 1998, s. 13-24, (wspólnie z P. Wielowiejski, A. Kokowski, P. Łuczkiewicz).

-         Siedlungen aus der römischen Kaiserzeit in Nordwestböhmen, materiały z konferencji „ Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen in der Frühgeschichte, Nitra 6.-10. Dezember 1999, (wspólnie z J. Blažek) /w druku/

-         Die kaiserzeitliche Siedlung von Trmice I, (wspólnie z M. Cvrková, J. Blažek, /w druku/