Kutyłowska, Irena
Ayla   
prace zwarte:

-          Rozwój Lublina w VI-XIV w. na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin 1990, ss. 230, il. 46


artykuły i rozprawy:

-         Sprawozdanie z prac archeologicznych na Czwartku w Lublinie w 1964 r., (w:) Sprawozdania Lubelskiego Ośrodka Archeologicznego, t. VI, Lublin 1964, s. 3-4, (pod nazwiskiem panieńskim Demkowska).

-         Archeologia na wystawie „Dzieje miasta Lublina”, (w:) Z otchłani wieków, R. 32 (1966), s. 134.

-         Archeologia na sesji konserwatorskiej w Chełmie Lubelskim, (w:) Z otchłani wieków, R. 33 (1967), s. 90

-         Chodlik, pow. Opole Lubelskie, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 222-223.

-         Chełm Lubelski, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 333.

-         Zamość, Akademia Zamojskich, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 408.

-         Materiały kultury wstęgowej ceramiki malowanej i kultury strzyżowskiej z miejscowości Nieledew, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne, t. 35 (1970), s. 327-339 (wspólnie z A. Kutyłowskim).

-         Wyniki badań wykopaliskowych w Nieledwi, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), nr 4, s. 28-31 (wspólnie z A. Kutyłowskim).

-         Wczesne osadnictwo wczesnośredniowieczne w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), s. 32-38.

-         Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Chełmie Lubelskim, Sprawozdania Archeologiczne, t. 22 (1970), s. 231-242, (wspólnie z J. Gurbą).

-         Dąbrówka Starzeńska, pow. Brzozów, zamczysko, okres nowożytny, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 258.

-         Zamość, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 265-266. Zamość – Stare Miasto, poziomy i rozplanowanie. Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Zamościu.

-         Przemyśl – najstarsze mury obronne miasta, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 295. Przemyśl – Mury obronne, Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Przemyślu).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Ku Farze, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Lublin –Stare Miasto, ul. Ku Farze, Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Grodzka 3, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Złota 2, 4 i 6, Inf. Arch. 1973, Badania 1972, s. 257.

Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Złota 2, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Złota 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Rynek 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Grodzisko w Posadowie, pow. Tomaszów Lubelski, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Złota 2, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 257.

-         Materiały archeologiczne w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, (w:) Studia i Materiały Lubelskie, t. 4, 1974, (za rok 1972), s. 145-169.

-         Kafle z Zamościa (z badań w 1970 r.), (w:) Studia i Materiały Lubelskie, t. 4, 1974 (z badań za rok 1972), s. 171-175.

-         Posadów, pow. Tomaszów Lubelski – grodzisko, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 264.

-         Grodzisko Posadów, (w:) Przewodnik XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 54-67 (wspólnie z J. Gurbą i J. Wojtanowiczem).

-         Lublin, wzgórze zwane „Grodzisko”, Inf. Arch. 1975, Badania 1974, s. 80.

-         Nowożytne gliniane naczynia kuchenne i stołowe z Zamościa, Studia i Materiały Lubelskie, t. 7, 1976, s. 285-306

-         Wronowice – Doliwo, gm. Turkowice, Inf. Arch. 1976, Badania 1975, s. 72, (wspólnie z L. Gajewskim).

-         Prilep – Warosz, Macedonia, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 341-342.

-         Stołpie, gm. Nowosiółki, stan. 1 i 1a, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 235-236.

-         Lublin, wzgórze „Grodzisko”, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 211-212.

-         Stołpie, woj. chełmskie, Inf. Arch. 1978, Badania 1977, s. 198-199.

-         Stołpie, woj. chełmskie, stan. 1, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 268-269 (uzupełnienie badań za 1978 rok).

-         Motycz, gm. loco, woj. lubelskie, Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku, 1980, s. 13-14.

-         Szczebrzeszyn, woj. zamojskie, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 191 (wspólnie z S. Hoczyk-Siwkową).

-         Materiał z badań nad kulturą materialną Lubelszczyzny w XVU i XVII wieku. Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa i Lublina, Studia i Materiały Lubelskie, 1981, t. 8, s. 91-95.

-         Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu średniowiecznego w Stołpiu – Nowosiółkach, woj. chełmskie, Archeologiczne Listy, 1981, nr 2, ss. 4.

-         Szczebrzeszyn – Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. zamojskie, Sprawozdania z badań terenowych Zakładu archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo Konserwatorskiego (dalej: ZA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1981 roku, (1981), s. 14-15, (wspólnie z S. Hoczyk-Siwkową).

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1981, Badania 1980, s. 160-161.

-         Zabytkowy zespół z wczesnego średniowiecza w Stołpiu, woj. chełmskie, Ostatnie wyniki badań archeologiczno-architektonicznych, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Humanistyka 1 (1982), nr 1, s. 43-51.

-         Motycz, gm. loco, Sprawozdanie z badań terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16.

-         Zamość – Zamczysko, Sprawozdanie z badań terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16-17.

-         Zabytkowy zespół warowno-kulturowy w Stołpiu, woj. chełmskie, Zeszyty Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie, nr 2/81, Lublin, (1983), z. 1, ss. 12, z.2, ss. 15.

-         Motycz, woj. lubelskie, grodzisko VIII-IX w. adaptowane na nowożytne fortalicjum (XVII-XIX w.), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 213-214.

-         Zamość – dzielnica Zamczysko, fort – reduta nowożytna k. XVI-XIX w. (?), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 304-305.

-         Motycz, stan. 1, gm. Konopnica, woj. lubelskie, Sprawozdania z badań terenowych Katedra Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego (dalej: KA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1983 roku, s. 24-25.

-         Zamość – Zamczysko, Sprawozdanie z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1983 roku, s. 26-27.

-         Puławy – Włostowice, woj. lubelskie, Sprawozdania z badań terenowych KA i AOBK w Lublinie w 1984 roku, s. 21-22.

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 169.

-         Zamość – Zamczysko, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 241.

-         Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne na Wzgórzu Staromiejskim w Lublinie, Rocznik Lubelski, t. 23/24, (za lata 1981/82), s. 43-61.

-         Remarques pour l`histoire de Lublin et de la Region Lublinenne au XIIIe S., (w:) Memoires Archeologiques, s. 195-206.

-         Sbiazi arhitektury kultowoj kreposti v Stolpiu s bizantijskim i romanskim kylturnymi krugami, Tiezisy dokladov polskoj delegacji na V Mieżdunarodnom Kongresie Slovianskoj Arheologii, Kiejev 1985, s. 205-213.

-         Zamość –Zamczysko, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 191.

-         Zamość – Zamczysko, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1985 roku, s. 36-41.

-         Puławy – Włostowice, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 188-189.

-         Puławy – Włostowice, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w  1985 roku, s. 36-41.

-         Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1982-85 na Zamczysku w Zamościu, (w:) Materiały z posiedzenia Sekcji Konserwacji Zabytków PAN Oddział w Krakowie pt. „Wyniki badań pałacu Zamoyskich w Zamościu w latach 1984-85. Komisja Urbanistyki i Architektury, Kraków 1986, s. 3-22.

-         Zamość – Zamczysko, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 200-201.

-         Siedemnastowieczna rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamościu, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 19-20.

-         Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w 1986 roku na Zamczysku w Zamościu, Sprawozdania z badań terenowych na Zamczysku w Zamościu, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s. 37-39.

-         Najstarszy wodociąg w Puławach – wyniki badań archeologicznych, (w:) Konferencja Naukowo-Techniczna „Wodociąg staropolski miasta Lublina”, Warszawa – Lublin 1986, s. 101-120.

-         Puławy – Włostowice, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 196-201.

-         Urządzenia wodne w puławskim parku zasilane z ujęcia wody we Włostowicach, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 20-24, (wspólnie z P. Lisem).

-         Przeszłość Kazimierza Dolnego w świetle źródeł archeologicznych, Region lubelski 1987, R. 2/4, s. 275-280.

-         Zamość – Zamczysko, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 236-237.

-         Puławy – Włostowice, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 230-237.

-         Badania nad urządzeniami wodnymi w puławskiej rezydencji, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1987 roku, s. 36-38.

-         Puławy – rezydencja Czartoryskich, Inf. Arch. 1988, Badania 1987, s. 232.

-         Mury nowożytnej rezydencji odsłonięte w puławskiej rezydencji, Sprawozdania z badań terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1988 roku, s. 18 (wspólnie z U. Kurzątkowską i W. Zielińskim).

-         Wodociąg i wodne urządzenia ogrodowe z XVII wieku w Puławach, (wyd.:) Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1989, ss. 20, (rec. M. Jankowska, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 203).

-         Wczesnośredniowieczna warownia kultowa w Stołpiu, (w:) Chrześcijański wschód a kultura polska, 1989, s. 365-375.

-         Podmiejska rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamościu, Prace i Materiały Zamojskie, t. 2 (1989), 178-191, (rec. J. Kowalczyk, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 202-203).

-         Związki architektury warowni kultowej w Stołpiu z bizantyjskim i romańskim kręgiem kulturowym, (w:) Trudy V Meżdunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. III, vyp. 2a, sekcja VI, Moskva 1989, s. 139-144.

-         Rozwój Lublina w VI – XIV w. na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu – streszczenie, Listy Archeologiczne, nr 1 (1990), s. 1-7.

-         Wczesnośredniowieczne grodzisko w Motyczu koło Lublina, Sprawozdania Archeologiczne, t. 41 (1990), s. 328-334.

-         Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień na cyplu staromiejskim w Lublinie, Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku, s. 50-52.

-         Gdzie znajdowały się Grody Czerwieńskie, (w:) Kamena – kwartalnik kresowy, nr 3-4 (936-937) (1992), s. 30-33.

-         Puławy, woj. lubelskie, założenie parkowo-pałacowe, IA, (1992), Badania 1988, s. 150.

-         Pierwszy sezon badań archeologicznych w Wojciechowie, gm. loco, Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 roku, s. 21-24.

-         Sprawozdanie z badań ratowniczych w Chełmie, ul. Lubelska 14/18, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku., Biała Podlaska 1994, s. 116-118, (wspólnie z U. Ruszkowską).

-         Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w 1993 roku na fortalicjum w Wojciechowie, woj. Lubelskie, (w:) Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin 1994, s. 40-43.

-         Późnośredniowieczny dwór murowany w Wojciechowie koło Lublina, (w:) Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku, Lublin 1995, s. 27-28.

-         Castrum w Szczebrzeszynie koło Zamościa, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 183-207.

-         Późnośredniowieczne grodzisko z zabudową murowaną w Wojciechowie koło Lublina, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 55-72.

-         Średniowieczna i nowożytna faza umocnień wojciechowskiego fortalicjum, Archeologia Polski Środkowowschodniej (dalej: APŚ), t. 1 (1996), s. 118-119.

-         Nowe dane o budowlach wieżowych tzw. „wołyńskiego typu” koło Chełma i na pograniczu polsko-ruskim, (w:) Najważniejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Chełma i okolic, Chełm 1997, s. 59-72.

-         Wyniki badań ratowniczych grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 2 (1997), s. 157-158.

-         Średniowieczne osadnictwo grodowe na międzyrzeczu Wisły i środkowego Bugu, (w:) Trudy V Meżdunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. I, Moskva 1997, s. 118-129

-         Wczesnośredniowieczne baptysterium w Stołpiu koło Chełma, (w:) Najważniejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Chełma i okolic, Chełm 1997, s. 19-38..

-         „Okopek” w Zalesiu, woj. lubelskie - fortalicjum z XVII wieku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 2, s. 186-187.

-         Sprawozdanie z badań sondażowych na wzgórzu zamkowym w Łęcznej – Podzamczu, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 2, s. 188-189 (z J. Michalak-Ścibior).

-         Znaleziska z kaplicy Św. Trójcy w Lublinie, pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i badań architektonicznych po 1971 roku, (w:) Kaplica św. Trójcy na Zamku Lubelskim, Historia, Teologia, Sztuka, Konserwacja, Lublin 1998, s. 62-84.

-         Jurów, woj. zamojskie, badania 1997, Informator Archiwalny.

-         Czermno Kolonia - stan. nr 3, badania 1997,  Informator Archiwalny.

-         Relikty grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, po badaniach sondażowych odwiertami, Archeologia Polski Środkowowschodniej, /w druku/.

-         Osada rzemieślnicza, na stan. nr 3 w Czermnie Kolonii, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, Lublin 1998, t.III, s.167-170.

-         Późnośredniowieczne i nowożytne szkła odkryte w kaplicy św. Trójcy w Lublinie, Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, z. 333, Toruń 1999, s. 133-144.

-         Znaleziska z kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i badań architektonicznych prowadzonych po 1971 r., (w:) Kaplica Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie. Historia, teologia, sztuka, konserwacja, Lublin 1999, s. 51-80.

-         Stan i potrzeby badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowiecznym i nowożytnym budownictwem w Środkowowschodniej Polsce, Archeologia Historica Polona, t. 10, wyd. UMK w Toruniu 2000, s. 125-146.

-         W późniejszych wiekach, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 49-54.

-         Miasto, zamek i sanktuarium na Wzgórzu Kościelnym w Wąwolnicy, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 55-68.

-         Nowe dane do badań nad początkami miasta Wąwolnicy i jego murowanej świątyni p. w. św. Wojciecha (pozyskane w trakcie nadzorów archeologicznych w 1999 roku)., „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. V, Lublin 2000, s. 173-180.

-         Nieznane materiały źródłowe do dziejów Wąwolnicy pozyskane w czasie badań archeologicznych w 2000 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. VI, Lublin, s. 155-167.

-         Konstrukcje wałów wczesnośredniowiecznych grodzisk Lubelszczyzny, (w:) Archaeologia et Historia, Łódź 2000, s. 213-223 (wspólnie z I.Jarszak-Gołub).

-         Podziemne korytarze w Śródmieściu Lublina, Archeologia Polski Środkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Lublinie, Lublin /w druku/.

-         Poszukiwania zasięgu łęczyńskiego zamku na tzw. Podzamczu (stan nr 2) w Łęcznej, woj. lubelskie, Archeologi Polski Środkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Lublinie, Lublin /w druku/

-         Średniowieczne wolnostojące budowle wieżowe z Lubelszczyzny i polsko-ruskiego pogranicza, ss. 36, ryc. 10. (w druku)

-         Miasta Lubelszczyzny sprzed układu w Krewie (stan badań), stron 20 + 4 ryciny /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

-         Problematyka datowania grodu na lubelskim wzgórzu dawniej zwanym Grodzisko z 1974 i 1976 roku, stron 15 + 6 rycin, /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Średniowieczne miasto Wąwolnica w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, stron 10+1 rycina, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. VII, Lublin /w druku/