Pianowski, Zbigniew
Ayla   
prace zwarte:

-         Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków 1984, Wydawnictwo Literackie, seria „ Cracoviana”  (219 stron).

-         Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w IX – XIX w., Kraków 1991, Wydawnictwo Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Biblioteka Wawelska t. 8, (179 stron, 92 ilustracje, 8 planów).

-         „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Seria Architektura, Monografia nr 178, Kraków 1995 ( 217 stron, 157 ilustracji).

-         Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu, Przemyśl 1998, wyd. Archiwum Państwowe ( 90 stron, ilustracje, plany), (wspólnie z M. Proksa).

artykuły i rozprawy:

-         Umocnienia obronne w rejonie VIII Wawelu nad Smoczą Jamą , Sprawozdania z Posiedzeń Oddziału PAN w Krakowie ( dalej – S/PAN) 1977, cz. 1, s. 11 12.

-         Wawel obronny, (w:) Z Otchłani Wieków, 1977r., zesz. 4, s. 271–278.

-         Zagadnienie powiązań systemów obronnych Wawelu i miasta Krakowa w XIII – XV wieku, S/PAN 1978, cz. 1, s. 18–19.

-         Wyniki badań nowoodkrytego kościoła romańskiego w rejonie zachodniej części Wawelu, S/PAN 1978, cz. 1, s. 17–18, (wspólnie z J. Firlet).

-         Nowoodkryty kościół romański na Wawelu, Sprawozdania Archeologiczne ( dalej – Spraw. Arch.) t. 31, s. 225–246, (wspólnie z J. Firlet).

-         Fortyfikacje kleszczowe w zachodniej części Wzgórza Wawelskiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, 1979, t. 13, s. 17–24, (wspólnie z J. Firlet).

-         Romański grobowiec odkryty pod kaplicą św. Małgorzaty w katedrze na Wawelu, Sprawozdania Archeologiczne, 1983, t.35, s. 223–231, (wspólnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie bastionu Władysława IV na Wawelu. Odkrycie dwu wczesnośredniowiecznych kościołów, S/PAN 1983, cz. 1, s. 5–7, (wspólnie z J. Firlet).

-         Odkrycie dwu wczesnośredniowiecznych kościołów w rejonie tzw. bastionu Władysława IV na Wawelu, Spraw. Arch. 1983, t. 38, s. 153–166, (wspólnie z J. Firlet).

-         W sprawie datowania muru obronnego na grodzisku wiślickim, S/PAN 1983, s. 7–8.

-         Wyniki badań i penetracji w podziemiach katedry wawelskiej w latach 1981–1982, S/PAN 1983, cz. 1, s. 12–14, (wspólnie z J. Firlet).

-          Przemiany systemu obronnego grodu i zamku wawelskiego w średniowieczu, S/PAN 1983, cz. 1, s. 152–155.

-         Przedromańska budowla czworokątna na Wawelu. Próba objaśnienia funkcji obiektu, S/PAN 1984, s. 20–22.

-         Zagadnienie budowli sakralnych wiązanych z wezwaniami św. Marii Egipcjanki na Wawelu, S/PAN 1984, cz. 1, s. 7–9, (wspólnie z J. Firlet).

-         Zagadnienie zespołu budowli wczesnośredniowiecznych przy północnej fasadzie pałacu królewskiego w świetle najnowszych badań wykopaliskowych, S/PAN 1985, cz. 1, s. 26–27, (wspólnie z J. Firlet).

-         Perspektywiczny program badań archeologicznych na Wawelu, w : Architektoniczna odnowa Zamku Królewskiego na Wawelu 1905–1985, S/PAN 1985, s. 169–170.

-         Kilka uwag o kościele Najśw. Salwatora w Krakowie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 21, 1986, zesz. 3–4, s. 357–363.

-         Wawel wczesnośredniowieczny w świetle nowszych badań wykopaliskowych, (w:) Kraków przedlokacyjny, Materiały z Sesji Naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1987, s. 49–58, (wspólnie z J. Firlet).

-         Badania weryfikacyjne przed północną elewacją pałacu królewskiego na Wawelu w 1985 r. Problem wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 39, 1987, s. 251–259, (wspólnie z J. Firlet).

-          Badania archeologiczne na dziedzińcu Batorego na Wawelu w roku 1983. Problem zachodniej części bazyliki św. Gereona , Spraw. Arch. t. 39, 1987, s. 244 – 249, (wspólnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczne w rejonie pałacu królewskiego na Wawelu w 1986r. Spraw. Arch. t. 40, 1988, s. 291–297, (wspólnie z J. Firlet).

-         Najstarsze budowle sakralne na Wawelu w świetle badań archeologiczno – architektonicznych, Nasza Przeszłość nr 69, 1988, s. 159–171.

-         Z nowszych badań nad wczesnośredniowieczną architekturą murowaną w Krakowie, Krzysztofory t. 16, 1989, s. 55–65, (wspólnie z J. Firlet).

-         Wawel od Konrada Mazowieckiego do Kazimierza Wielkiego, Studia i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr 36, 1990, s. 57–65.

-         Z badań archeologicznych na Wawelu w roku 1988 + aneks – kontynuacja badań w roku 1989, Spraw. Arch. t. 42, 1990, s. 309–318, (wspólnie z J. Firlet).

-         W sprawie domniemanej rezydencji wczesnopiastowskiej w Wąchocku, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki t. 36, 1991, zesz. 1, s. 57–66.    

-          W sprawie sporu o fundację katedry gotyckiej na Wawelu , Studia do Dziejów Wawelu, t. V, 1991, s. 419–422.

-         O bramie Pobocznej w fortyfikacjach Krakowa, Krzysztofory, t. 19, 1992, s. 41–46.

-         Uwagi na temat grobowca z pochówkiem biskupa Maurusa w krypcie św. Leonarda na Wawelu , Studia Waweliana t. 2, 1993, s. 13–23.

-         Informacja o sposobach badania oraz zaleganiu materiału zabytkowego w kościele św. Trójcy w Wołczynie, (w:) Wołczyn Stanisława Augusta, Wydawnictwo Fundacji Kultury Polskiej, Warszawa 1993, s. 29–33, (wspólnie z J. Firlet).

-         On the ways of preservation and exhibition of the relics of medieval architecture discovered during the excavation at Wawel, (w:) International Symposium of the Conservation of the Relicts of Medieval Monumental Architecture, Warsaw – Lednica 1994, s. 31–39.

-         Najstarsze kościoły na Wawelu, (w:) Chrystianizacja Polski południowej, Materiały Sesji Naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1993 (1994), s. 99–119.

-         L architecture preromane et romane au chateau royal de Cracovie , Cahiers de Civilisation Medievale, t. 38, fasc.2, s. 141–163.

-         O sposobach zabezpieczania oraz ekspozycji pozostałości średniowiecznej architektury, odkrytych w trakcie wykopalisk na Wawelu , Ochrona Zabytków, 1995, zesz. 1, s. 24–30.

-         Głos w dyskusji o przedcysterskich budowlach w Wąchocku, (w:) Materiały z sesji naukowej „ Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski”, Sympozja 9, Opole 1995, s. 389–392.

-         Początki katedry krakowskiej w świetle badań archeologicznych do roku 1995, (w:) Katedra krakowska w średniowieczu, Materiały Sesji SHS , Kraków 1994 (1996), s. 25–40, (wspólnie z J. Firlet).

-         Dziesiąty kościół wczesnośredniowieczny na Wawelu – kaplica pałacowa pod wezwaniem św. Gereona ?, (w:) „Ars sine scientia nihil est”, Księga jubileuszowa prof. Zygmunta Swiechowskiego , Warszawa 1997, s. 211–220.

-         Problem rezydencji i stolicy w architekturze monarchii wczesnopiastowskiej, (w:) Wiślica . Nowe badania i interpretacje, Warszawa 1997, s. 1–12.

-         Badania archeologiczne w rejonie pałacu królewskiego i katedry na Wawelu w latach 1981–1994, Acta Archeologica Waweliana t. 2, 1998, s. 105–118, (wspólnie z J. Firlet).

-         Zygmunt czy Aleksander ? O początku gotycko – renesansowego pałacu na Wawelu, (w:) „Fastina lente”. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi, Kraków 1998, s. 49–66.

-         Architektura monumentalna Wawelu od 1000 do około 1300 roku, (w:) „ Civitates Principales”. Katalog wystawy, Gniezno 1998, s. 61–64.

-         Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 44, 1999, zesz.4, (2000), s. 207–237, (wspólnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczne dziedzińca arkadowego, Renowacje, nr 3/2000, s. 36–39.

-         Kraków – Wawel. Badania archeologiczno–architektoniczne pałacu królewskiego oraz katedry w latach 1995–1998, (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa 2000, s. 275–291, (wspólnie z J. Firlet).

-         Przemyśl. Podziemia katedry, (w:) Osadnictwo i architktura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa 2000, s. 235–238, (wspólnie z M. Proksa).

-         Najstarsza architektura monumentalna Małopolski (streszczenie referatu), (w:) Śląsk około roku 1000, Wrocław 2000, s. 247–248.

-         Die alteste Monumentalarchitektur Kleinpolens, Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 5, 2000, s. 209 – 254.

-         Relikty nejstarsi svatyne pod katedralnim kostelem na krakovskem Wawelu, w: Premyslovsky stat kolem roku 1000, Praha 2000, s. 236–238.

-         „Krakau”, (w:) „Europas Mitte um 1000” (katalog wystawy) t.1, Stuttgart 2000, s. 479–482 oraz hasło do modelu „Wawel 1000–1150”, katalog, t. 3, s. 424–425.

-         „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja książęca na Wawelu, (w:) „Monumenta conservanda sunt”, Wrocław 2000, s. 80-85.

-         Uwagi o początkach architektury na ziemiach czeskich, (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia, Materiały Sesji Naukowej SHS, Poznań 2000 (2001), S. 353-378.

-         Rotundy przemyskie w świetle badań uzupełniających w roku 2000, Rocznik Przemyski, t. 37, 2001, zeszyt. 1, s. 139-144.

-         Początki zespołu architektury sakralnej na Wawelu. Stan badań i interpretacji do roku 2000, (w:) Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 63-79.

-         O „misie” wiślickiej i budowlach na „regii” (głos w dyskusji), (w:)  Poczatki chrześcijaństwa w Małopolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 171-176.

-         Rotunda Św. Mikołaja w Przemyślu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, (w:) Poczatki chrześcijaństwa w Małopolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 223-274, (wspólnie z M. Proksą).

-         Historyczny rozwój rezydencji książęcej i królewskiej na Wawelu w Krakowie ( X/XI – początek XVI wieku), w: Materiały Seminarium z okazji 40 rocznicy wykopalisk zamku w Bratysławie (1998), Bratysława 2000, /w druku/

 recenzje:

-         Z. Dragoun, (w:) Castellologia Bohemica t. 4, 1994, s. 383–384.