Połtowicz, Marta
Ayla   
artykuły i rozprawy:

-         Technologiczne aspekty wyrobów o cechach lewaluaskich ze stanowiska Zwierzyniec I, („Punkt P” i „wykop przy bramie”). Przegląd Archeologiczny, t. 44, 1996, s. 5-39.

-         Technologia a podstawy klasyfikacji dolno- i środkowopaleolitycznych wyrobów kamiennych. Uwagi w związku z artykułem E. Boëdy, J.-M. Geneste’a i L. Meignen, Identification de chaînes opératoires lithiques du Paléolithique ancien et moyen (1990). Archeologia Polski, t. XLI, 1996, z. 1-2, s. 169-176.

-         Sprawozdanie z I sezonu badań ratowniczych na stanowisku Dzierżysław 35, gmina Kietrz. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, 2000, s. 20-29

-         Sprawozdanie z drugiego sezonu badań na stanowisku Dzierżysław 35, gmina Kietrz (powiat głubczycki), (współautor G. Giter), (w:) Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 (2001), s. 21-28.

-         Sztuka ruchoma z magdaleńskiego stanowiska w Dzierżysławiu na Górnym Śląsku, (współautor: B. Ginter), (w:) Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002, s. 22-29.

-         Przyczynek do znajomości osadnictwa środkowopaleolitycznego w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały z dawnych badań powierzchniowych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu /w druku/

-         Industrie laminaire du site du Paléolithique moyen à Piekary IIa, près de Cracovie/w druku/

-         Dzierżysław 35 – an open Magdalenian site in Upper Silesia. (współautor B. Ginter) /w druku/

-         Badania stanowiska kultury magdaleńskiej w Dzierżysławiu pow. Głubczyce /w druku/

recenzje:

-         T. Terberger, Die Siedlungsbefunde des Magdalénien-Fundplatzes Gönnersdorf, Konzentration III und IV. Stuttgard 1997, (w:) Sprawozdania Archeologiczne, t. 52, s. 479-487.