Machnik, Jan
prace zwarte:
-         Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław 1966.

-         Stosunki kulturowe na przełomie neolitu i epoki brązu w Małopolsce (na tle przemian w Europie środkowej), Materiały do prahistorii ziem polskich, III(1), Warszawa 1967.

-         Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen), Wrocław 1977.

-         Kultury z przełomu eneolitu i epoki brązu w strefie karpackiej, Wrocław, Kraków 1987.

-         Osada i cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu na „Górze Klin w Iwanowicach, Wrocław (współautorzy: A. Machnik, K. Kaczanowski).

-         The Earliest Bronze Age in the Carpathian Countries, Bradford 1991.

-         Iwanowice, stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1992, (współautorzy: S. Kadrow, A. Machnik).

-         Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków, Oddział PAN, 1997, (współautor: S. Kadrow).

redakcje:

-         Sprawozdania Archeologiczne, t. 52.

-         Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. 7 (współredakcja).
artykuły i rozprawy: 
         Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Hist. Kult. Mat. przy UJ w Krakowie, Z otchłani wieków 21 (1952), s. 170-171.
-         Nowe odkrycie posągów kamiennych w ZSRR, Z otchłani wieków 22 (1953), s. 249-250.
-         Grodzisko „Walik” w Brzezowej, pow. Jasło, Z otchłani wieków 22 (1953), s. 207-212 (współautor: K. Godłowski).
-         Na śladach kultu Peruna, Dawna Kultura 2 (1955), s. 144-147.

-         Wyniki poszukiwań archeologicznych w widłach Tanwi i Sanu, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie 2 (1957), s. 5-6.

-         Bogactwo archeologiczne ziemi lubaczowskiej, Nowiny Rzeszowskie, lipiec 1957.

-         Sprawozdanie z badań powierzchniowych lewobrzeżnej terasy Wisły na odcinku Igołomia-Samdomierz, (w:) Sprawozdania Archeologiczne, Wrocław 1957, t. 4 s. 150 – 167.

-         Zagadnienia chronologiczne najstarszej wczesnośredniowiecznej ceramiki w Igołomi k/ Krakowa, Sprawozdania Archeologiczne 4 (1957), s. 314-326.

-         Z badań nad wczesną epoką brązu na Ukrainie, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie 3 (1958), s. 92-96.

-         Niektóre zagadnienia osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego we wschodniej części Niziny Sandomierskiej i w Roztoczu Tomaszowsko-Lwowskim, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie 3 (1958), s. 1-4.

-         Stanowiska archeologiczne we wsi Tarnawce, pow. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica 1 (1958), s. 108-109, (współautor: J. Potocki).

-         Jezierna, pow. Tomaszów Lubelski, Z otchłani wieków 28 (1959), s. 204.

-         Archeologiczne badania powierzchniowe w południowej Lubelszczyźnie w 1957 r., (w:) Sprawozdania Archeologiczne, 1959, t. 6, s. 63 –72.

-         Sprawozdanie z badań późnorzymskiego kurhanu w Łukawicy, pow. Lubaczów, (w:) Sprawozdania Archeologiczne, t. VI, s. 49–55, Warszawa-Wrocław-Kraków PAN 1959, (współautor: J. Potocki).

-         Badania archeologiczne na cmentarzyskach kurhanowych w Łukawicy i Brzezinkach, pow. Lubaczów w 1957 r., Sprawozdania Archeologiczne 6 (1959), s. 9-16, (wspólnie z A. Dzieduszycką-Machnik)

-         Archeologiczne badania w południowej lubelszczyźnie w r. 1957, Sprawozdania Archeologiczne 6 (1959), s. 63-72.

-         Problem kultury ceramiki sznurowej w Karpatach polskich, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie 4 (1959), s. 164-166.

-         Sprawozdanie z badań archeologicznych w Cieszanowie, pow. Lubaczów, Sprawozdania Archeologiczne 6 (1959), s. 158-161, (współautorka: A. Dzieduszycka-Machnik).

-         Uwagi o wczesnej fazie epoki brązu w dorzeczu górnej Wisły i Dniestru, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie 5 (1960), s. 252-258.

-         Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w Karpatach polskich, Acta Archaeologica Carpathica 2 (1960), s. 55-86.

-         Kurhan kultury trzcinieckiej z Dominikanówki, pow. Zamość, Materiały Archeologiczne 2 (1960), s. 79-83.

-         Zabytki z kurhanów kultury ceramiki sznurowej w Wiktorowie (USSR), Materiały Archeologiczne, 2 (1960), s. 69-72.

-         II sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury ceramiki sznurowej w Łukawicy, pow. Lubaczów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 10, s. 17–22, Warszawa-Wrocław-Kraków PAN 1960.

-         Badania archeologiczne w Roztoczu Lubelskim w 1959 r., Sprawozdania Archeologiczne, t. 12, s. 89–101, 1961, Warszawa-Wrocław-Kraków PAN.

-         Archeologiczne badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej w Cieszanowie, pow. Lubaczów w r. 1960, Sprawozdania Archeologiczne, t. 12, s. 201–205, 1961, Warszawa-Wrocław-Kraków PAN.

-         Kultura ceramiki sznurowej, Pradzieje powiatu krakowskiego 2 (1961), s. 5-36.

-         Uwagi o związkach i chronologii niektórych znalezisk kultury ceramiki sznurowej w Karpatach, Sprawozdania z posiedzenia Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 6 (1961), s. 58-60.

-         Podstawy podziału i chronologii kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu górnej Wisły i Sanu, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie 6 (1961), s. 22-26.

-         Berezniaki, Słownik Starożytności Słowiańskich 1 (1961), s. 1-107.

-         Grób kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Teresin, pow. Proszowice, Sprawozdania Archeologiczne 14 (1962), s. 308-311.

-         Problem osad plemion kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu górnego Sanu i Dniestru, Acta Archaeologica Carpathica, 3 (1962), s. 209-218.

-         Untersuchungen über die schnurkeramische Kultur in Südostpolen, Archaeologia Polona 4 (1962), s. 137-151

-         Wyniki badań w latach 1953-1954, (w:) Igołomia I. Osada wczesnośredniowieczna. Prace Archeologiczne Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie 2 (1962), s. 10-112.

-         Badania archeologiczne w powiecie przemyskim, Acta Archaeologica Carpathica, 3 (1962), s. 171-176 (współautor: J. Potocki).

-         Notatki z archeologii Mongolii, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1963), s. 385-388.

-         Kultura pucharów dzwonowatych a kultura ceramiki sznurowej w Małopolsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1963), s. 67-73.

-         Uwagi o związkach kultury ceramiki sznurowej z kulturą trypolską, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1963), s. 63-67.

-         Uwagi o związkach i chronologii niektórych znalezisk kultury ceramiki sznurowej w Karpatach, Acta Archaeologica Carpathica, 4 (1963), s. 91-107.

-         Z badań nad początkami epoki brązu na Morawach i Słowacji, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1964), s. 353-356.

-         Archeologiczne badania powierzchniowe na niektórych schyłkowoneolotycznych i wczesnobrązowych stanowiskach w Małopolsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1964), s. 14-17.

-         Z badań nad przeszłością i współczesnością Mongolii, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 8 (1964), s. 89-91.

-         Wielkie nekropole Hunów w górach Noin-Ula w Mongolii, Acta Archaeologica Carpathica, 6 (1964), s. 107-112.

-         Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka, (w:) Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski, Kraków, s. 339-372.

-         Civilisation de la ceramique cordée, Inventaria Archaeologica Pologne, Fasc. 15 (1965), s. 77-87.

-         Aus den Studien über die schnurkeramische Kultur in Kleinpolen, Archaeologia Polona, 8 (1965), s. 7-35.

-         Niektóre zagadnienia początków epoki brązu województwa kieleckiego, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 10 (1966), s. 389-392.

-         Związki kultury Schneckenberg – Glina III z przykarpackim episznurowym kręgiem kulturowym, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 10 (1966), s. 1-4.

-         Z badań nad początkami epoki brązu w Małopolsce, Archeologia Polski, 11 (1966), s. 376-400.

-         Iwanowice odkryte po raz drugi, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 11 (1967), s. 617-620.

-         Prof. dr Stefan Nosek, Archeologia Polski, 12 (1967), s. 468-476.

-         Mgr Jerzy Potocki, Archeologia Polski, 12 (1967), s. 476-478.

-         Próba weryfikacji chronologii początków epoki brązu w Polsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 12 (1968), s. 49-51.

-         Prof. dr Stefan Nosek, Światowit, 29 (1968), s. 165-168.

-         Z zagadnień początków epoki brązu w Małopolsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 13 (1969), s. 23-24.

-         Kształtowanie się cywilizacji wczesnobrązowej na terenie Kotliny Karpackiej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 13 (1969), s. 31-33.

-         Księga I Międzynarodowego Kongresu Archeologii Słowiańskiej, Warszawa, II, s. 74-75 – głos w dyskusji.

-         Die wichtigsten Entwicklungsstufen der schnurkeramischen Kultur in Kleinpolen, (w:) Die neolothische Becherkulturen im Gebiet der DDR und ihre europäische Beziehungen, Berlin, s. 237-243.

-         Grób kultury ceramiki sznurowej w Charsznicy, pow. Miechów, Sprawozdania Archeologiczne, 21 (1969), s. 415-417.

-         Survay of Investigation of the Stone and early Bronze Age in Poland in 1967, Sprawozdania Archeologiczne, 20 (1969), s. 395-398.

-         Survay of Investigation of the Stone and early Bronze Age in Poland in 1968, Sprawozdania Archeologiczne, 21 (1969), s. 375-378.

-         Kilka uwag o chronologii względnej późnego neolitu w Małopolsce, Archeologia Polski, 14 (1969), s. 375-389.

-         Sain-Jean-le-Froid. Prace wykopaliskowe w latach 1965-1966, Sprawozdania Archeologiczne, 21 (1969), s. 279-295, (współautorzy: W. Hensel, T. Malinowski, M. Rulewicz, S. Tabaczyński).

-         Archeologiczne badania powierzchniowe na Lubelszczyźnie, Wiadomości Archeologiczne, 34 (1969), s. 374-388.

-         Einfluss der Schnurkeramik-Kultur auf das Gestalten des frühbronzezeitlichen Kultur-Kreises im Westkarpaten und teilweise im Ostkarpatenraum, (w:) Actes du VII Congés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Praha 1970, s. 642-648.

-         Początki epoki brązu w północno-zachodniej Jugosławii na tle sytuacji kulturowej w Europie środkowej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 13 (1970), s. 412-414.

-         The Corded Ware Culture and Cultures from the Turn of Neolithic Age and the Bronze Age, (w:) The Neolithic in Poland, Wrocław 1970, s. 383-420.

-         A Survay of Discoveries from the Stone Age and the Beginning of the Bronze Age in Poland in 1969, Sprawozdania Archeologiczne, 22 (1970), s. 295-301.

-         Die Kulturentwicklung um die Wende des Neolithikums zur Bronzezeit in Kleinpolen, Archaeologia Polona, 12 (1970), s. 93-115.

-         Perejaslaw Zaleski, Słownik Starożytności Słowiańskich, 4 (1970), s. 58-59.

-         Rzut oka na niektóre kierunki i osiągnięcia badań w zakresie neolitu polskiego (koreferat do ref. J. Kowalczyka), Sprawozdania Archeologiczne, 23 (1971), s. 410-413.

-         Obronna osada z początków brązu w Iwanowicach, pow. Miechów, Gromada-Rolnik Polski.

-         Przemiany kulturowe u schyłku eneolitu i w początkach epoki brązu w Kotlinie Karpackiej oraz ich odbicie w Małopolsce, Archeologia Polski, 16 (1971), s. 119-149.

-         A Survay of Investigations of the Stone Age and the Beginning of the Bronze Age in Poland in 1970, Sprawozdania Archeologiczne, 23 (1971), s. 307-312.

-         Józef Marciniak, Sprawozdania Archeologiczne, 23 (1971), s. 483-484.

-         Niektóre zagadnienia schyłku neolitu i początków epoki brązu w dorzeczu górnej Wisły, Rocznik Świętokrzyski, 3 (1972), s. 77-95.

-         A Survay of Investigations of the Age and the Beginning of the Bronze Age in Poland in 1971, Sprawozdania Archeologiczne, 24 (1972), s. 307-312.

-         Die Mierzanowice-Košt‘any-Kultur und das Karpatenbecken, Slovenská Archeológia, 20 (1972), s. 177-188.

-         Z problematyki archeologicznej Kaukazu, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 14 (1972), s. 8-10.

-         W sprawie funkcji i chronologii kurhanów w Przemyskiem, Acta Archaeologica Carpathica, 12 (1972), s. 93-96.

-         Major Investigations and Discoveries from the Stone and Early Bronze Age in 1972, Sprawozdania Archeologiczne, 25 (1973), s. 261-265.

-         Kulturbeziehungen zwischen dem Kaukasus und dem Karpatenraum an der Wende des Neolithikums und der Bronzezeit, (w:) Actes du VIII Congrés International des Sciences Préhistorique  et Protohistorique in Beograd, Beograd 1 (1973), s. 350-354.

-         Über die Verbindungen zwischen  dem Kaukasus und dem Karpatenbecken am Anfang der Bronzezeit, Misaica 24 (1973), s. 69-81.

-         Z badań nad związkami kulturowymi obszrów karpackich z alpejskimi w początkach epoki brązu, Sprawozadania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 16 (1973), s. 18-20.

-         Uwagi o związkach obszarów karpackich z alpejskimi u schyłku eneolitu i w początkach epoki brązu, Acta Archaeologica Carpathica, 13 (1973), s. 59-73.

-         Ze studiów nad związkami kaukazu z obszarami karpackimi w początkach epoki brązu, Archeologia Polski, 18 (1973), s. 127-165.

-         Wczesnobrązowy zespół osadniczy na „Babiej Górze” w Iwanowicach, pow. Miechów, w świetle dotychczasowych badań wykopaliskowych, (w:) Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce, Wrocław 12 (1973), s. 141-158 (współautorka A. Dzieduszycka-Machnikowa).

-         Geneza wczesnobrązowa cywilizacji, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 17 (1974), s. 12-13.

-         Problem genezy i chronologii kultury unietyckiej na śląsku, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 17 (1974), s. 362-364.

-         Międzynarodowe Archeologiczne Seminarium poświęcone początkom epokibrązu w Europie środkowej i wschodniej – Igołomia 25-28 października 1973, Sprawozdania Archeologiczne, 27 (1975), s. 352-354.

-         Internationales Archäologisches Seminar, gewidmet den Anfängen der Bronzezeit in Mittel und Osteuropa, Acta Archaeologica Carpathica, 15 (1975), s. 81-84.

-         Einige Bemerkungen zur Genese der Frühbronzezeitlichen Zivilisation in Europa, Acta Archaeologica Carpathica, 15 (1975), s. 239-245.

-         Bemerkungen zu den Kulturbeziehungen in Mitteleuropa am Anfang der Bronzezeit, Preistoria Alpina, 10 (1975), s. 191-207.

-         Frühbronzezeitlicher Siedlung-Komplex in Iwanowice (kleinpolen) und seine Verbindungen mit dem Karpatenbecken, Preistoria Alpina, 10 (1975), s. 57-66 (współautorka A. Dzieduszycka-Machnikowa).

-         Die Hauptentwicklungstendenzen der Frühbronzezeit Poles,  Istraživanja, 5 (1976), s. 91-96.

-         Główne kierunki działalności Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, Rocznik Oddziału PAN w Krakowie za rok 1975, (1976), s. 82-86.

-         Die Siedlungsprobleme der Mierzanowice-Kultur in Kleinpolen, Musaica 25, 14 (1976), s. 23-36.

-         Uwagi o początkach epoki brązu w dorzeczu Dniestru, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 20 (1977), s. 10-11.

-         Wczesny okres epoki brązu, (w:) Prehistoria ziem polskich, III, Wczesna epoka brązu, Wrocław 1978, s. 9-136.

-         Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, (w:) Prehistoria ziem polskich, II, Neolit, Wrocław 1979, s. 337-411.

-         Plemiona kultury pucharów dzwonowatych, (w:) Prehistoria ziem polskich, II, Neolit Wrocław 1979, s. 413-419.

-         Die Stellung der Iwanowicer-Nekropole im Frühbronzezeitlichen Kulturkomplex Mierzanowice-Košt‘any-Nitra, Archives suisses d‘anthropologie générale, 43 (1979), s. 87-99.

-         Kilka słów o dorobku Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w zakresie archeologii pradziejowej w dwudziestopięcioleciu jego istnienia, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 27 (1979), s. 491-495.

-         Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w dorzeczu górnego Dniestru, Acta Archaeologica Carpathica, 19 (1979), s. 51-71.

-         Die Schnurkeramikkultur und das spätneolithische Substrat (am Beispiel von Kleinpolen), Fundberichte aus Hessen, 19/20 (1980), s. 273-286.

-         Bemerkungen über die Kulturentwicklung am Ende des Äeneolithikum und am Anfang der Bronzezeit im Flussgebiet des oberen Dnestr, (w:) Die Frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten – Internationales Symposium 1977; Budapest-Vellem 1981, s. 99-107.

-         Die Verbreitung und Chronologie  der Chłopice-Veséle-Kultur, Slovenská Archeológia, 29 (1981), s. 297-311.

-         Der Stand der Erforschung der schnurkeramischen Gruppen im Gebiet der VR Polen, Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte, 64 (1981), s. 189-210.

-         Hauptentwiklungsetappen im Neolithikum und in der Frűhbronzezeit Polens, (w:) Il Passagio dal Neolitico all‘atá del Bronzo nell‘Europa Centrale e nella Regione Alpina. Atti del X Simposio Internationale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell‘etá del Bronzo in Europa, Verona 1982, s. 245-257.

-         Uwagi o wyrobach metalowych z początków epoki brązu w południowo-wschodniej Polsce, Pamiętnik Muzeum Miedzi w Legnicy, 1 (1982), s. 79-100.

-         Kultury z początku epoki brązu w srefie śródziemnomorskiej Półwyspu Iberyjskiego i ich wschodnie nawiązania, Acta Archaeologica Carpathica, 12 (1983), s. 97-136.

-         Problem kontynuacji i dyskontynuacji kulturowej na przełomie neolitu i epoki brązu na terenie Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego (tezy referatu), (w:) Problemy epoki kamienia na Pomorzu, Słupsk 1983), s. 201-204.

-         Kulturveräng in Süd an der Wende des Neolithikums und der Bronzezeit, Godišnjak, 21 (1983), s. 97-106.

-         Frühbronzezeitliche Kulturen in Kleinpolen, (w:) Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd 1984, s. 341-276.

-         Uwagi o związkach kultury Schneckenberg-Glina III z kręgiem kultur z ceramiką sznurową, Sprawozdania Oddziału PAN w Krakowie, 26 (1984), s. 2.

-         Zum Forschungsstand über die Schneckenberg-Glina III-Kultur, Acta Archaeologica Carpathica, 24 (1985), s. 21-59.

-         Der Graben auf frühbronzezeitlichen Fundstelle „Babia Góra” II in Iwanowice bei Kraków, (w:) Archaeologia Interregionalis. Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa, Warszawa 1985, s. 219-227 (współautor: A. Dzieduszycka-Machnikowa).

-         Cultural Continuity and Discontinuity at the Turn of the Neolithic and the Bronze Age in Western and Central Pomerania, Archaeologia Interregionalis. Problems of the Stone Age in Pomerania, Warszawa 1986, s. 215-218.

-         Mierzanowicka kultura, (w:) Encyklopedia Archeologie, Bratislava 1986, s. 548-549.

-         Płytki kościane kultury mierzanowickiej ze stan. 5 (Wyciąże) w Krakowie-Nowej Hucie, Sprawozdania Archeologiczne 38 (1986), s. 157-176 (współautorka M. Bazielich).

-         Wyniki badań kurhanu A kultury ceramiki sznurowej we wsi Bierówka, gmina Jasło, w woj. krośnienskim, Acta Archaeologica Carpathica, 25 (1986), s. 57-87 (współautorzy: J. Gancarski, A. Machnik).

-         Sympozjum na temat pochówków kurhanowych z eneolitu w strefie karpackonaddunajsko-bałkańskiej, Acta Archaeologica Carpathica, 26 (1987), s. 259-261.

-         Hügelgräber der Schnurkeramikkultur in der Nordkarpatischen Zone, (w:) Hügelbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan Zone während der äneolothischen Periode, Beograd 1987, s. 131-154.

-         Nowe spojrzenie na początki epoki brązu w Małopolsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 28 (1987), s. 3-4.

-         Odkrycie kurhanów ze schyłku III tysiąclecia BC w paśmie Wzgórz Wawrzyckich, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, 29 (1987), s. 334-335.

-         Manche Probleme der Schnurkeramikkultur im mittel-östlichen Teil der polnischen Karpaten im Lichte des aktuelle Forschungsstandes, Slovanská Archeológia, 36 (1988), s. 157-168.

-         Hauptentwicklungsetappen im Äneolothikum Polens, Atti del l´eta del rame in Europa. Rasegna di archeologia, 7 (1988), s. 143-150.

-         Materiały z wczesnego okresu epoki brązu w północnej części Nowej Huty, Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 12 (1988), s. 73-88 (współautorka: M. Bazielich).

-         Wyniki najnowszych badań archeologicznych w Karpatach polskich oraz ich znaczenie dla innych dyscyplin naukowych, Rocznik Oddziału PAN w Krakowie za rok 1988, 1989, s. 83-104.

-         Początki środkowoeuropejskiej cywilizacji wczesnobrązowej w strefie karpackiej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 31 (1989), s. 13-14.

-         Eneolityczne kurhany w Polsce południowo-wschodniej jako wskaźniki antropogenicznych zmian w środowisku naturalnym, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziau PAN w Krakowie, 32 (1989), s. 193-195.

-         Neue gaben für die Periodiesierung der Frühbronzezeit in Kleinpolen, (w:) Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen , Praehistorica, 15 (1989), s. 275-279.

-         Kurhany na Grdzie Sokalskiej, Tygodnik Zamojski, 16 (190), s. 8-9.

-         Badania kurhan w dorzeczu Dniestru i Sanu – szlakiem Włodzimierza Demetrykiewicza, Materiały Archeologiczne, 26 (1990), s. 224-227.

-         Besiedlungszonen in Südostpolen am Ende Äneolithikums, Godišnjak, 28 (1990), s. 109-123.

-         The Kurgan-culture and its Substratum in the Carpathian Zone, Indo-Europan Studies, 18 (1990), s. 1-14.

-         Die Möglichkeiten der Erforschung der sozialen Struktur frühbronzezeitlicher Menschengruppen in Kleinpolen – am Beispiel der Nekropole in Iwanowice, Godišnjak, 28 (1990), s. 185-196 (wspólnie z A. Machnik).

-         Kurhan B kultury ceramiki sznurowej w Bierówce, gm. Jasło w świetle badań wykopaliskowych, Acta Archaeologica Carpathica, 29 (1990), s. 101-126 (wspólnie z A. Machnik, J. Gancarski).

-         Aus den Studien über die Periodisierung der Frühbronzezeit im Flussgebiet der oberen Weichsel, (w:) Zbornik Radova posvecenih akademiku Alojzu Benacu. Posebnas izdanja, Sarajevo 1991, s. 163-176.

-         Die Chronologie der Schnukeramikkultur (Schk) in Südospolen, (w:) Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik. Internationales Symposium Praha – Stirin 1-6.10.1990. Die Chronologie der regionalen Gruppen. Freiburg in Br. 1991, s. 45-59 (współautor: J. Ścibior).

-         Stosunki kulturowe w Europie środkowowschodniej na przełomie neolitu i epoki brązu (wybór zagadnień), Lubelskie Materiały Archeologiczne, 4 (1991), s. 13-22

-         Iwanowice, stanowisko Babia Góra, Kraków 1991, cz. 1

-         Wypowiedź na zakończenie obrad, Lubelskie Materiały Archeologiczne, 4 (1991), s. 277-281.

-         Iwanowice i okolice w świetle badań archeologicznych, (w:) red. A. Walaszczyk, Iwanowice i dolina Dłubni. Informator, Iwanowice 1991, s. 20-23.

-         Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu nr II w Lubczu na stan. 1, gm. Jarczów, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1991 r., Zamość 1991, s. 8-12 (współautor: W. Koman).

-         Die Ergebnisse neuster Forschungen über die Kultursituation und Chronologie an der Wende des Neolithikums und der Bronzezeit in dem Flussgebiet der oberen Weichsel und Dnestr, Thraco-Dacica, 12 (1991), s. 5-14.

-         Aus den Studien über Anfänge des frühbronzezeitlichen Kulturkomplexes in Mittel-und Südosteuropa,  Starinar, 40-42 (1991), s. 95-104

-         Pierwsze słowacko-polskie badania archeologiczne na południowym przedpolu Beskidu Niskiego, Acta Archaeologica Carpathica, 31 (1992), s. 147-150 (wspólnie z P. Mačala).

-         Sprawozdania z badań wykopaliskowych kurhanu w Nedezowie, stan. 20, gm. Jarczów, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1992 r., Zamość 1992, s. 6-8 (wspólnie z W. Koman).

-         Die ältesten Hirten in den Karpaten, Schriften des Vorarlberger Landesmuseums, Reihe A, Landschaftgeschichte und Archäologie, 5 (1992), s. 55-58.

-         Aus den Forschungen über die Schnurkeramikkultur auf dem nördlichen Vorfeld des Niedrigen Beskid, Acta Archaeologica Carpathica, 31 (1992), s. 67-88.

-         J. Bartys i J. Fitzke jako badacze neolitu i początków epoki brązu, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 34 (1992), s. 7-9.

-         Schyłek III tysiąclecia w Polsce południowo-wschodniej w świetle najnowszych badań, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 34 (1992), s. 15-16.

-         Kurhany na Grzędzie Sokalskiej – fenomen czy relikt archeologiczny, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 34 (1992), s. 3-4.

-         Wyniki badań kurhanu kultury ceramiki sznurowej (KCSz) w Niepli, gm. Jasło, stan 14, Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991, Krosno 1992, s. 6-8.

-         Kultur-und Wirtschaftsveränderungen in Spätäneolithikum und am Anfang der Bronzezeit in den Flussgebiet der Oberen Weichsel und des Oberen Dnestr, (w:) Actes du XII Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991,  II, Bratislava 1993, s. 536-539.

-         Zur Chronologie der Frühbronzezeit: Iwanowice bei Krakau, Fundplatz „Babia Góra”, Prehistorische Zeitschrift, 68 (1993), s. 201-241 (wspólnie z S. Kadrow).

-         Mohyly kultúry so šnúrovou keramikou v juhozapádnej casti Wolynskej Výšiny, Vychodoslovenský Pravek, 4 (1993), s. 41-47 (wspólnie z W. Koman).

-         Główne etapy przemian kulturowych w początkach epoki brązu w Polsce południowo-wschodniej, (w:) Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicata quqe Franciscus Roznowski redigendum curavit, Słupsk 1993, s. 243-253.

-         Výskum eneolityckéj mohylý v Brestové, Archeologické Výskumy a Nalezý na Slovensku v roku 1992, Nitra 1993, s. 39-40 (wspólnie z J. Gancarski, I. Strakošova, K. Tunia).

-         Slovensko-polský prieskum južnoho predpolia Nižnych Beskýd, Archeologické Výskumy a Nalezý a Slovensku v roku 1992, Nitra 1993, s. 81-85 (wspólniez J. Macala, S. Šiška).

-         Dwa nurty rozwoju kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce, Sprawozdania Archeologiczne, 46 (1994), s. 7-10.

-         Kurhany wschodniosłowackie jako przejaw późnoneolitycznych procesów osadniczych na Wyżynie Ondavskiej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 36 (1994), s. 299 (wspólnie z P. Valde-Nowak).

-         Człowiek – rolnik i pasterz wkracza w Karpaty, (w:) Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich, Warszawa 1994, s. 49-59.

-         Najstarsza kolonizacja rolniczo-pasterska w międzyrzeczu Sanu, Dniestru i Cisy w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 37 (1994), s. 63-65.

-         Profesor Stefan Nosek w krakowskim środowisku archeologicznym, Wiadomości Uniwersyteckie (UMCS), 3 (1994), s. 9-24.

-         Pierwsze wspólne polsko-ukraińskie archeologiczne badania terenowe w międzyrzeczu Sanu i Dniestru, Acta Archaeologica Carpathica, 32 (1994), s. 205-212 (wspólnie z V. Cyhylyk).

-         Najstarsi rolnicy i pasterze w Karpatach w świetle archeologicznych badań polsko-słowackich i polsko-ukraińskich, Rocznik Przemyski, 29-30 (1994), s. 3-10.

-         Early Bronze Age settlement on „Babia Góra” site at Iwanowice against the background of the contemporazy settlement network in an upper Vistula River basin (SE Poland), Museo Civico di Storia Naturale Verona, 4 (1995), s. 203-220 (wspólnie z S. Kadrow, A. Machnik).

-         Interdyscylinarni dosliždžennaja nad najdavnejšym zaselenjam polskich i slovackich Karpat, (w:) Bojkivšcina, istorija ta sucasnist. Materiali Mižnunarodnoho istoryko-narodoznavcoho Seminara, Sambir 14-16 veresnja 1995, Lviv-Sambir 1995, s. 58-59.

-         Human activities of the Carpathian Uplands during the Bronze Age, (w:) Perspectives in Anthropology of the Past and Present Population-Winklers Memorial Symposium, Xanthi 1995, s. 105 (współautor: A. machnik).

-         Zapomniany kurhan kultury ceramiki sznurowej w Morawsku k. Jarosławia, Rocznik Przemyski, 31 (1995), s. 3-22.

-         Starożytna mogiła z początku III tysiąclecia przed Chrystusem, Ludności kultury ceramiki sznurowej w Średniej, gm. Krzywcza, Rocznik Przemyski, 32, Archeologia, 3 (1996), s. 3-28 (współautor: E. Sosnowska).

-         Výskum mohyly kultury so šnúrovou keramiku v Hankovciach, Archeologické Výskumy a Nalezý na Slovensku v roku, Nitra 1996, s. 12 (współautor: P. Macala).

-         Groby kultury ceramiki sznurowej nad Wereszczą w dorzeczu górnego Dniestru, (w:) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków 1996, s. 149-161 (wspólnie z V. Cyhylyk).

-         Zwei Entwicklungswege der Schnurkeramik Kultur in dan Flussgebieten der oberen Weichsel, Bug und Dnestr, (w:) Early Corded Ware Culture. The A – Horizon – fiction or fact?, Esbjerg 1997, s. 147–156.

-         Zaskakujące odkrycie zabytków kultury środkowodnieprzańskiej w Młodowie–Zakąciu koło Lubaczowa w woj. przemyskim, Sprawozdania Archeologiczne, 49 (1997), s. 143–170 (współautor: A. Pilch ). 

-         Osada ludności kultury ceramiki sznurowej z początku III tysiąclecia przed Chr. w Side koło Sambora, Rocznik Przemyski, 33, Archeologia 5 (1997), s. 3–28 (współautorzy : E. Sosnowska, W. Cyhylyk).

-         „Rzucewo culture” and Early Horizon of de Corded Ware, (w:) The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age, Gdańsk 1997, s. 128-134.

-         Stan i perspektywy badań kultury ceramiki sznurowej w międzyrzeczu górnej Wisły, Bugu i Dniestru, Sprawozdania Archeologiczne, 50 (1998), s. 13-29.

-         Kryteria identyfikacji „Trzcińca”. Uwagi wprowadzające, (w:) „Trzciniec” – kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), s. 13-15.

-         Kurhan ludności ceramiki sznurowej z przełomu III i II tysiąclecia przed Chrystusem w Woli Węgierskiej, gm. Rozwienica, woj. przemyskie, Rocznik Przemyski 34, Archeologia, 6 (1998), s. 3-20 (wspólnie z E. Sosnowska).

-         Mikroregionale Forschungen und die Rekonstruktion der sozialen und kulturallen Prozesse an der Wende vom Neolithikum zur Bronzezeit in Südostpolen, (w:) Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, Kiel 1998, s. 341–354 (współautor : S. Kadrow ).

-         Die Bedeuntung der Karpatenpässe für das Gebirge von der Trichterbecherkultur bis zur Schnurkeramik, (w:) Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomaden Bewegungen und Kulturaustausch in den vorchistlichen  Metallzeiten  (ca. 3000 – 500 v.Chr. ), München 1998, s. 211–220 (wspólautor P. Mačala ).

-         Die neusten 14C-datierten Fundstellen der Schnurkeramikkultur in den Karpaten, (w:) Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm, Rahden/Westf. 1998, s. 257–273.

-         Radiocarbon chronology of the Corded Ware culture on Grzęda Sokalska. A Middle Dniepr traits perspectives, Baltic–Pontic Studiem, 7 (1999), s. 221–250.

-         Badania archeologiczne na kurhanie 2/98 w Średniej, gm. Krzywcza, Rocznik Przemyski, 35, Archeologia, 7 (1999), s. 19–40 (współautorka: E. Sosnowska). 

-         Uwagi o najstarszym osadnictwie pasterskim ludności kultury ceramiki sznurowej (III tysiąclecie przed Chr.) w strefie karpackiej, Prace Karpackiego Towarzystwa Historycznego (Krosno) 2 (1999), s. 99-120.

-         Zaskakujące odkrycie zabytków kultury środkowodnietrzańskiej koło Lubaczowa i problem wpływów tej kultury w dorzeczu górnej Wisły i górnego Dniestru, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAU w Krakowie, 44 (1999), s. 1-2.

-         Reflekcje prehistoryczne i nie tylko, w związku z badaniami wykopaliskowymi w okolicy Sambora, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 41 (1999), s. 141-142.

-         Badania nad przełomem neolitu i epoki brązu (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000, s. 109-129. (ponadto publikowany w tej książce głos w dyskusji, s. 145, 146, 149, 243-245, 247, 248, 251, 252).

-         Nowe spojrzenie na dawne badania kurhanów w Balicach i Klimkowcach w świetle materiałów archeologicznych i zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, s. 109-133 /współautor P. Jarosz/

-         Prahistoryczne kurhany na podkarpackich wysoczyznach górnego Dniestru, (w:) 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, s. 185-220 /współautor: D. Pawliw, W. Petehyrycz, R. Hrybowycz/.

-         Doslidżenja kurhannych nekropoliw drohobycko-morszyńskoho peredhirja, „Drohobyckyj Krajeznawczyj Zbirnik”, t. 4, Drohobycz 2000, s. 36-46 (wpółautorzy: D. Pawliw, W. Petehyrycz, I. Prynda)

-         Wyniki badań kurhanu kultury sznurowej w Brestovie, okr. Humenne, „Prace Prehistorii Karpat PAU”, t. II, Kraków 2001 (wspólnie z J. Gancarski, I. Strakosova, K. Tunia)

-         Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stanowisku 31 w Wereszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej. Wyodrębnienie grupy sokalskiej kultury ceramiki sznurowej, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VI, Lublin 2001, s. 38-57 (wspólnie z Jolantą Bagińską)

-         Nowa synkretyczna grupa kultury ceramiki sznurowej w Polsce Środkowo-Wschodniej, (w:) Problemy epoki kamienia na obszarze Starego Świata. Księga Jubileuszowa dedukowana Januszowi K. Kozłowskiemu, Kraków 2001, s. 389-400 (wspólnie z J. Bagińską i Wiesławem Komanem)

-         General results of the Polish-Slovak Interdisciplinary Research Around the Lever Beskid Mountains, (w:) Prace Komisji Prehistorii Karpat, t. II, 2001 Kraków, s. 7-19 (wspólnie z Pavol Macala).

-         Z badań polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w międzyrzeczu Sanu i górnego Dniestru, Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 2001, s. 447-461 (wspólnie z W. Cyhyłyk)

-         Badania nad osadnictwem neolitycznym i wczesnobrązowym na obszarach lessowych Małopolski, (w:) PAU Akademie Věd České Republiky Archeologia Przestrzeni, Kraków 2001, s. 111-125 (wpólnie z S. Kadrowem).

-         Nachruf: Professor Bohuslav Novotný – edler Mensch und hervorragender tschechoslowakischer Archäologe, (w:) Anodos. Studies of Ancient World 1/2001, s. 9-10

-         Archeologiczne badania terenowe w międzyrzeczu Sanu i górnego Dniestru w 2000 roku, (w:) Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności Rok 2000/2001, PAU, Kraków 2002, s. 251-256

-         Das Problem der Wanderungen der Hirtengemeinschaften im 3 Jahrtausend w Chr. In dem Gebiet zwischen Weichsel ud dem mittleren-Dnjepr, (w:) Praehistorische Zeitschrift (w druku)

-         Człowiek jako istotny czynnik zmian środowiska naturalnego w młodszym Holocenie, (w:) Gaudeamus – Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (w druku)

-         Schyłek neolitu (III tysiąclecie) z posiedzeń Komisji Naukowych, t. XLI-XLIII/1 1999 (w druku)

-         Z pradziejów Roztocza na Ziemi Zamojskiej – książka (wspólnie z B. Balcer, J. Sitek) (w druku)

-         Nowe znaleziska kultury mierzanowickiej nad g. Dniestrem (w rejonie Halicza) (współautor T. Tkaczuk) (w druku)

-         Opracowanie II cz. wyników badań ekspedycji polsko-słowackiej w rejonie Beskidu Niskiego w Karpatach (w druku)

recenzje:

-         A. Żaki, Początki osadnictwa w Karpatach polskich, Archeologia Polski, 2 (1958), s. 115-118.

-         Archeolohija, Kij 1950, t. 3 i 4, Przegląd Archeologiczny, 11 (1959), s. 168-169.

-         Archeolohiczni Pamiatki USSR, Kijów 1952, t. 3 i 4; Przegląd Archeologiczny, 11 (1959), s. 166-168.

-         A. Tocík, Die Nitra Gruppe, Archeologické rozhledy, 1963, R. 15 (5), s. 716-774, Acta Archaeologica Carpathica, 7 (1965), s. 158-159.

-         V. Budinský-Krička, Gräberfeld der späten schnurkeramische Kultur in Veséle, Slovenská Archeológia, t. 13 (1), 1965, Acta Archaeologica Carpathica, 8 (1966), s. 307-311.

-         N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordostungarn, Budapeszt 1968, Sprawozdania Archeologiczne, 23 (1971), s. 333-342.

-         J. Pastor, Košické pohrebisko, Košice 1969, Acta Archaeologica Carpathica, 12 (1972), s. 216-219.

-         K.Ch. Kusznarewa, T.N. Czubiniszwili, Drewnije kultury juznogo Kawkaza, Leningrad 1970, Acta Archaeologica Carpathica, 13 (1973), s. 153-154.

-         G. Mircchulava, Samšvilde (rezultaty raskopok 1967-1970 gg.), Tbilisi 1975, Acta Archaeologica Carpathica, 18 (1978), s. 262-264.

-         H. Knöll, Die Megalithgräber von Lengerich-Wechte, Bodenaltertümer Westfalens 21, Aschendorf Münster, Sprawozdania Archeologiczne, 37 (1985), s. 305-306.