Czopek, Sylwester
prace zwarte:

-           Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej, Rzeszów 1992.

-           Archeologia - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie-Informator, Rzeszów 1995.

-           Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem - studium osadniczo-kulturowe, Rzeszów 1996.

-           Kamień-brąz-żelazo. Zarys archeologii Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1998, ss. 199.

-            Pradzieje Polski południowo-wschodniej, WSP Rzeszów 1999, ss. 218.

-           Cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza w Pysznicy, Stalowa Wola 1999.

-           Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000, ss. 223.

-           Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1. Cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza, Rzeszów, 2001, ss.310

redakcje prac zbiorowych:

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1992.

-           Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992.

-           Ceramika Rzeszowska XIV-XVIII wiek (S. Czopek, A. Lubelczyk), Rzeszów 1993.

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993.

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, Rzeszów 1994.

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1994, t. XVI, Rzeszów 1995.

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XVII, Rzeszów 1996.

-           Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1935-1995, Rzeszów 1995.

-           Informator Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1995.

-           Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XVIII, Rzeszów 1997.

-           Pradzieje Polski południowo-wschodniej, WSP Rzeszów 1999, s. 217.
artykuły i rozprawy:

-           Dobre, gm. Wilków, woj. lubelskie, (w:) Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku, Lublin 1980, s. 6-8.

-           Kultura pomorska w Kotlinie Chodelskiej,  Archeologiczne Listy, nr 3, Lublin 1981.

-           Problem kultury zarubinieckiej na Lubelszczyźnie, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, nr 2/54; 1981, s. 40-44.

-           Dwa groby z kultury pomorskiej z Kotliny Chodelskiej, Wiadomości Archeologiczne, t. 46, 1984, s. 244-246.

-           Bibliografia prac doc. dra Jana Gurby, (w:) Memoires Archeologiques, Lublin 1985, s. VIII-XII; współautor E.Kłosińska.

-           Kultura pomorska a kultura zarubiniecka. Z badań nad schyłkową fazą kultury pomorskiej we wschodniej Lubelszczyźnie, (w:) Memoires Archeologiques, Lublin 1985, s. 93-108.

-           Problematyka badawcza południowo-wschodniej strefy kultury pomorskiej, Archeologia Polski, t. 30, 1985, s. 367-410.

-           Zabytki kultury ceramiki sznurowej z Markowej, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 37, 1985, s. 51-54; współautor - J. Podgórska-Czopek.

-           Die Keramik mit skytischen und sktisch-thrakischen Einflussen aus der Fundstelle 8 in Przeworsk, Bez. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica, t. 25, 1986, s. 105-129.

-           Gliniane figurki ptaszków z osady grupy tarnobrzeskiej (kultury łużyckiej) w Białobrzegach, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 38, 1986, s. 209-215.

-           Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, komentarz wystawy, Rzeszów 1986.

-           Kolonia Łaszczów, stan. 5, gm. loco, woj. Zamość, (w:) Sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s. 20-22.

-           Wykopaliska w pudełkach, Z Otchłani Wieków, R.LII, 1/1986, s. 54-56.

-           Osada kultury pucharów lejkowatych w Białobrzegach, stan. 5, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 39, 1987, s. 73-88; współautor - S. Kadrow.

-           Ze studiów nad kulturą wejherowsko-krotoszyńską w Kotlinie Chodelskiej, Archeologia Polski, t. 32, 1987, s. 93-138.

-           Konferencja „Problemy grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej”, Rzeszów 12-14 listopada 1986, Sprawozdania Archeologiczne, t. 40, 1988, s. 389-391.

-           Wystawa „Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej”, Z Otchłani Wieków, R. LIII, 1988, s. 65-66.

-           Mikroregion osadniczy grupy tarnobrzeskiej w dolinie Wisłoka w świetle dotychczasowych badań, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s. 343-373; współautor- J.Nogaj.

-           Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie na tle innych stanowisk sepulkralnych tej grupy, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s. 407-428.

-           Południowo-wschodnie pogranicze kultury pomorskiej, Archeologiczne Listy, nr 2, Lublin 1989.

-           Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s. 241-261.

-           Brązowy grot oszczepu-włóczni z Siedlisk, woj. rzeszowskie, Wiadomości Archeologiczne, t. 50, 1990, s. 159.

-           Kulturna-chronologicna interpretacija skarbu bronzovich virobiv z Jargorova, (w:) Tezi dopovidej i poviadomlen, 1-oj ternopils,koj oblasnoj naukovoi i istoriko-kraeznavcoi konferencij, c. I, Ternopil, 1990, s. 43-46; współautor - V.M. Konoplja.

-           Naczynie amfor kulistych z Niska, woj. tarnobrzeskie, Wiadomości archeologiczne, t. 50, 1990, s. 158.

-           Nie publikowane zabytki brązowe z zasięgu grupy tarnobrzeskiej ze

Zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, 1990, s. 233-241.

-           Pierwsze ślady osadnictwa kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej w Polsce południowo-wschodniej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, 1990, s. 151-155.

-           Ceramika z późnego okresu wpływów rzymskich ze stanowiska 5 w Przeworsku, (w:) Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie - Komisji Sztuki i Kultury Materialnej, seria 1, zeszyt 30, s. 17-28; współautor - J.Podgórska-Czopek.

-           Grupa czerniczyńska jako wynik latenizacji wschodniej Lubelszczyzny, Archeologia Polski, t. 36, 1991, s. 93-113.

-           Grupa czerniczyńska - prezentacja i analiza źródeł, Prace i Materiały Zamojskie, t. 3, 1991, s. 45-143.

-           Materiały z osad kultury łużyckiej (grupy tarnobrzeskiej) i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, Rzeszów 1991, s. 71-114; współautor - J. Podgórska-Czopek.

-           Początki grupy tarnobrzeskiej nad środkowym Sanem, (w:) Die Anfange der Urnenfelderkulturen in Europa, Archaeologia Interregionalis, t. 13, 1991, s. 265-293; współautorzy - W. Blajer, A. Kostek.

-           Skarb brązowy z Jargorowa, obł. tarnopolska (ZSRR), Acta Archaeologica Carpathica, t. 30, 1991, s. 97-113; współautor - W. Konopla.

-           Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Białobrzegach, woj. Rzeszów (stanowiska 1 i 5) w latach 1982-1984, 1991, s. 165-182.

-           Wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Chodaczowie, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, Rzeszów 1991, s. 167-182.

-           Badania przeprowadzone w 1990 roku na tzw. Grodzisku w Będziemyślu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 233-243; współautor - J. Podgórska-Czopek.

-           Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzone przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w latach 1985-1990, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1992, s. 167-183.

-           Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985-1990, Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1992, s. 251-255; współautorzy - M. Florek, A. Koperski, A. Muzyczuk.

-           Konferencje i sympozja organizowane w latach 1985-1991 w rzeszowskim ośrodku archeologicznym, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1992, s. 261-262.

-           Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej w Orońsku, woj. Radom ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica, t. 17, Łódź 1992, s. 49-51.

-           Uwagi o chronologii względnej i periodyzacji materiałów z okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy ceramiki kultury pomorskiej, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s. 81-89.

-           Zabytki żelazne w materiałach grupy tarnobrzeskiej, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s. 111-126.

-           Ceramika rzeszowska XIV-XVIII wiek, Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, nr 3; 1993 - współautor - A. Lubelczyk.

-           Die älteste Drehscheibenkeraik aus Südostpolen - Probleme der Kulturverhaltnisse in der jüngeren Hallstatzeit und frühen Latenezeit, Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, t. 74, 1993, s. 485-500.

-           Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 163-165.

-           Elementy kultury pomorskiej z osady grupy tarnobrzeskiej w Białobrzegach, woj. rzeszowskie, (w:) Miscellanea archaleogica Thaddaeo Malinowski didacta quae Franciscus Rożnowski curavit, Słupsk-Poznań 1993, s. 95-107.

-           Kafle z Będziemyśla w woj. rzeszowskim, (w:) Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Gniezno 1993, s. 75-76.

-           Materiali pomors’koi kul’turi z Zemenja zesivs’kogo voevodstva na foni insich pam’jatok ciei kul’turi, (w:) Pam’jatki gal’stats’kogo  periodu w mezirici Visli, Dnistra i Prip’jati, Kiiv 1993, s. 287-300.

-           Materiali z mogil’niki tarnobzes’koj grupi iz s. Zazice tarnobzes’kogo voevodstwa z doslidzen’ 1996 g., (w:) Pam’jatki gal’stats’kogo periodu v mezirici Visli, Dnistra i Prip’jati, Kiiv 1993, s. 239-250.

-           Materiały z wielokulturowego stanowiska w Orliskach Sokolnickich, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 53-69; współautorzy - S. Kadrow, P. Mitura.

-           Sepultures ainhumation de la premiere phase du groupe de Tarnobrzeg en Pologne sud-est, Inventaria Archaeologica, Pologne, fasc. LXV, PL 393-396; współautor - E. Szarek-Waszkowska.

-           Sprawozdanie z wznowionych w 1991 roku badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj.tarnobrzeskie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 167-173.

-           Stan zaawansowania badań powierzchniowych AZP na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 257-259; współautorzy - M. Florek, A. Koperski, A. Muzyczuk.

-           Uwagi o obrządku pogrzebowym społeczeństw pradziejowych, Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, nr 2, Rzeszów 1993 - Ludowe zwyczaje pogrzebowe, s. 5-19.

-           Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, Rzeszów 1994, s. 347-349; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

-           Konferencja i wystawy poświęcone garncarstwu i kaflarstwu w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, Rzeszów 1994, s. 351-352.

-           Materiały z wielokulturowego stanowiska „Krowia Góra” w Piasecznie, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, Rzeszów 1994,  s. 27-54.

-           Renesansowe kafle z Będziemyśla, (w:) Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Rzeszów 1994, s. 95-129.

-           Rzeszów - odkopana przeszłość, Jarosław 1994 - redaktor i współautor.

-           Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 16, Rzeszów 1995, s. 183-186; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

-           Jubileusz 60-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - słowo wstępne, (w:) Muzeum Okręgowe 1935-1995, Rzeszów 1995, s.5-7.

-           Kul’turno-chronologicna interpretacija skarbu bronzobich virobiv z Jargorova, (w:) Problemi archeologii schidnich Karpat, Użgorod 1995, s.87-94; współautor - V. Konoplja.

-           Nagroda dla rzeszowskiej wystawy archeologicznej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 16, Rzeszów 1995, s. 187-188.

-           O pradziejach Rzeszowa raz jeszcze, (w:) Z przeszłości Rzeszowa, Rzeszów 1995, s. 5-46.

-           Osadnictwo pradziejowe w dolinie dolnego Wisłoka, (w:) Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu, Rzeszów 1995, s. 27-54; współautor - J. Podgórska-Czopek.

-           Osada kultury pomorskiej - uwagi o stanie badań, (w:) Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych - razem czy osobno?, Warszawa 1995, s. 273-280.

-           Żelazny akinakes z Rozborza, woj.przemyskie, w kontekście innych znalezisk tzw. scytyjskich z południowo-wschodniej Polski, Archeologia Polski, t. 40, 1995, s. 107-123.

-           Archeologia okolic Leżajska, (w:) Dzieje Leżajska, Leżajsk 1996, s. 35-76.

-           Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1995 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów 1996, s. 327-331; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

-           Kolczyki typu Kłyżów. Przyczynek do poznania schyłkowej fazy grupy tarnobrzeskiej, (w:) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga Jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków 1996, s. 163-173.

-           Naczynie kultury Basarabi z Fredropola, woj. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów 1996, s. 235-237.

-           Osada z początku środkowego okresu epoki brązu w Dylągówce, woj. rzeszowskie (stanowisko 1), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów 1996, s. 19-43; współautor - W. Blajer.

-           Z badań nad kulturą trzciniecką na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Region osadniczy nad Trzebośnicą, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów 1996, s. 11-17.

-           Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1996 roku, (w:) Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 18, s. 211-216 (współautorzy: A. Cetera, M. Florek, A. Muzyczuk, E. Sosnowska)

-           Beitrag zum Wissen über Holzteer - und Holzpechherstellung aus dem Gebiet Südostpolens im 18.-19. Ih.., (w:) First International Symposium on Wood Taar and Pitch, Warszawa 1997, s. 159-166.

-           Ostatni sezon badań na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, Lublin 1997, s. 78-81.

-           Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku nr 5 w Białobrzegach, woj. rzeszowskie, (w:) Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 18, 1997, s. 29-75.

-           Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, Lublin 1997, s. 210-226.

-           Nowe kurhany na Pogórzu Przemyskim, Rocznik Przemyski, t. 33, z. 5, Archeologia, s. 53-64.

-           Uwagi o stanie badań nad kulturą pomorską, (w:) 20 lat badań w Masłomęczu, Lublin 1998, s. 59-70.

-           Pradzieje Żołyni i okolic, (w:) Dzieje Żołyni, pod red. W. Bonusiaka, Żołynia 1998, s. 9-36.

-           Podsumowanie dotychczasowych wyników badań AZP w „karpackiej części” województwa rzeszowskiego, (w:) Dzieje Podkarpacia, t. II, Krosno 1998, s. 21-29

-           Archeologia doliny Strugu na tle sąsiednich regionów, (w:) Z dziejów Tyczyna i regionu, Tyczyn 1998, s. 9-22.

-           Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1997 roku, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 19, s. 251-256 (współautorzy: A. Cetera, M. Florek, J. Ginalski, E. Sosnowska).

-           Cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie na tle osadnictwa tej kultury nad środkowym Sanem, Rocznik Przemyski, t. 34, z. 3, Archeologia, 1998, s. 57-66.

-           Miecz brązowy z „okolic Jarosławia” na tle innych militariów grupy tarnobrzeskiej „Zeszyty Muzealne”, t. II (1997/1998), Jarosław 1998, s. 111-115.

-           Osada wczesnosłowiańska w Grodzisku Dolnym, (w:) Na granicach antycznego świata, Rzeszów 1999, s. 333-346 (współautor: J. Podgórska-Czopek).

-           Z badań nad kulturą trzciniecką w Polsce południowo-wschodniej, (w:) Trzciniec - system kulturowy kulturowy czy interkulturowy proces, Poznań 1998, s. 149-160.

-           Osada wczesnosłowiańska w Grodzisku Dolnym (stanowisko 22) w świetle dotychczasowych badań (1996-1997), (w:) Na granicach antycznego świata, Rzeszów 1999, s. 333-346 (współautor: J. Podgórska-Czopek).

-           W kwestii grupy czerniczyńskiej, (w:) Kultura przeworska, t. IV, Lublin 1999, s. 201-204.

-           Uwagi o stanie badań nad łużycko-pomorskim kręgiem kulturowym na terenie Polski południowo-wschodniej (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000, s. 233-241.

-           Niektóre problemy muzealnictwa na przykładzie muzeów południowo-wschodniej Polski, „Muzealnictwo”, t. 42, Warszawa 2000, s. 5-13

-           Co nowego w archeologii, Główne etapy zasiedlenia Polski południowo-wschodniej w pradziejach, Archeologia średniowieczna i staropolska, Regionalizm w archeologii, Edukacja archeologiczna, (w:) Rzeszów i Rzeszowszczyzna – przeszłość daleka i bliska, Rzeszów 2000, s. 11-23, 31-35.

-           Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1. Cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza, Rzeszów 2001

-           recenzja: Dzieje Podkarpacia, t. I – IV, (w:) Materiały Sprawozdawcze Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 22, s. 319-321

-           Wystawa i konferencja „Gotiché a renesanŏwé Kachliarske umenie v Karpatach”, Trebišov 18-20.10.2001, (w:) Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 22, s. 323-325

-           Archeologia polskich Karpat a niektóre problemy neolitu i wczesnej epoki brązu, (w:) Neolit i początki brązu w Karpatach /w druku/

-           Czasowe wystawy archeologiczne w polskich muzeach w latach 1991-99, (w:) Muzealnictwo, t. 24, Warszawa /w druku/

-           Inhumacja i kremacja na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, (w:) Inhumacja i kremacja, Poznań /w druku/

-           Osada z okresu rzymskiego w Grodzisku Dolnym w świetle dotychczasowych badań, (w:) Księga Jubileuszowa prof. A. Kokowskiego, Lublin / w druku/

-           Przemiany osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie płd. – wsch. Polski, (w:) Człowiek i środowisko, Katowice, /w druku/

-           Znalezisko monety bizantyńskiej ze stanowiska 22 w Grodzisku Dolnym, (w:) Sprawozdania Archeologiczne, / w druku/

-           Chronologia cmentarzysk w Pysznicy w świetle datowań radiowęglowych [w:] Wielkie cmentarzyska epoki brązu, red. M. Gedl, Warszawa /w druku/
recenzje:

-   T.Malinowski, Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, t. I-III, Słupsk 1979-1981, Sprawozdania Archeologiczne, t. 37, 1985, s. 307-309.