Leciejewicz, Lech
1953
Jama dziegciarska z Młodzikowa, „Prz. Arch.", 9, s. 420 i nn.
1954
Cmentarzysko w Birce. Próba interpretacji społecznej, „Archeologia", 6.
1958
Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim w ostatnim dziesięcioleciu, Studia i Materiały DWP, 4, z. l, s. 339-353.
1959
Kilka uwag o najstarszych ośrodkach państwa zachodniopomorskiego, SiMDWP, 5, z. l, s. 5-22.
1960
Plemiona zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu, „Arch. Pol.", 5, s. 91—108.
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim, (Leciejewicz L., Łosiński W.) „Fontes", 11, s. 104—164.
Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg, Sl. Ant., t. 7, s. 307-392
1961
Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław—Warszawa—Kraków.
1962
Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław
1964
Uwagi o wczesnośredniowiecznym osadnictwie na stan. 6 w Biskupinie w pow. żnińskim, (Leciejewicz L., Hilczerówna Z.) „Arch. Pol.", 9, s. 179—184. 
1968
Uwagi o problematyce badań nad osadnictwem Europy środkowej we wczesnym średniowieczu, SDO, 6, s. 49-61. 
1970
Kształtowanie się pierwszych miast u Słowian nadbałtyckich, Slaviae A, 17, s. 93-124
Kształtowanie się stosunków gospodarczych i politycznych w basenie Bałtyku we wczesnym średniowieczu (przegląd zagadnień), ZH, 35, z. 2, s. 7-21.
Pomorzanie, SSS, t. 4, cz. l, s. 223-224.
1972
La ville de Szczecin de IXe-XIIIe siecles, (Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T.) Archaeologia mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA">Urbium, fasc. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1973
Początki Szczecina w świetle badań archeologicznych, PZP, 17, z. 4, s. 59-75.
1976
Obcy kupcy na Słowiańszczyźnie Zachodniej w okresie wielkiego przełomu (IX-XI w.), [w:], Cultus et cognito. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa, s. 333-339
Wczesnośredniowieczne przemiany socjotopograficzne osad miejskich u Słowian zachodnich w świetle archeologii, [w:] Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 35-66
Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk. 
Medieval Archaeology in Poland; Current Problems and Research Methods, MA, 20, s. 1-15. 
1978
Wczesnośredniowieczne terytoria osadniczo-plemienne w dorzeczu Odry i Wisły, [w:] Badania z dziejów osadnictwa i toponimii, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, s. 7-20. 
Pomorze na tle podziałów kulturowych Słowiańszczyzny zachodniej wcześniejszego średniowiecza, [w:] Konferencja Pomorska, Warszawa, s. 43-52.
1979
Normanowie, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk.
1993
Normanowie nad Odrą i Wisłą w IX-XI, Kwartalnik Historyczny