Hołubowicz, Włodzimierz
1954
O autochtonizmie polskich plemion śląskich, (w:) Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, I, Wrocław 28 VI-1 VII, 1953, s. 104-110.
i Kubasiewicz M., Kości zwierzęce źródłami historycznymi, "Dawna Kultura", I, s. 75-81.
Jak polscy kowale w Xl wieku imitowali stal damasceńską, "Dawna Kultura", I, s. 128-131.
Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej, "Dawna Kultura", I, s. 149-156.
Współpraca archeologów i matematyków we Wrocławiu, "Dawna Kultura", I, 1, s. 193.
1955
Uwagi o historii kultury materialnej jako nauce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", III, nr 3, s. 563-585.
Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań archeologicznych w latach 1952-1953, (w:) Szkice z dziejów Śląska, Warszawa, s. 20-78, wyd. 2.
Konspekt "Historii Śląska", cz. I, Śląsk do połowy XVIII wieku, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", nr 2, s. 243-248.
Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", l, s. 207-234.
Wyniki badań w Niemczy Śląskiej przeprowadzonych w 1950 r., "Wiadomości Archeologiczne", XXII, z. 2. s. 146-157.
i Podkowińska Z., Polskie prace w Albami, "Archeologia", 5, s. 347-350.
Kiedy i jak powstało Opole?, Kwartalnik Opolski, I, z. l, s. 8-25.
1956
Opole w wiekach X-XII, Katowice, s. 360.
Starożytny ośrodek hutniczy koło Tarchalic na Śląsku, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 207-214.
O współpracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, "Dawna Kultura", III. z. 4, s. 241-250.
Prasłowiańskie kręgi kultowe na Górach Ślęzy, Raduni i Kościuszki, "Gazeta Robotnicza", 37 IX 1956, Wrocław, nr 231 (2364).
1957
Garncarstwo wiejskie Albanii, "Archeologia Śląska", I, s. 5-64.
Z badań na 0strówku w Opolu w roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 204-233.
O kształtowaniu się i rozwoju społeczeństw słowiańskich na ziemiach polskich, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław s. 84-98.
Odpowiedź referenta, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN, 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 114.
Uwagi o genezie i poziomie kultury wczesnośredniowiecznych miast w Polsce, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 343-351.
Skarby Ostrówka, "Trybuna Opolska", z 22 VI 1957, (w rubr.:) Głosy z nad Odry.
Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką grodziska w Strachowie, "Archeologia Śląska", I, s. 173-184.
O metodzie wydzielania kultur archeologicznych, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wrocław, s. 81 n.
Jedwabie z Opola X-XII w, "Kwartalnik Opolski", III, z. 2. s. 81-89.
1958
O metodzie publikacji źródeł archeologicznych, Wrocław.
O nową metodę badań budownictwa starożytnego, "Archeologicke Rozhledy, X, z. 2, s. 232-245.
Wczesnośredniowieczne instrumenty muzyczne z Opola, "Ruch Muzyczny", II, nr 19, s. 33.
Das frühmittelalterliche Oppein im Lichte der archäologischen Forschungsarbeiten der Jahre 1952-1953, (w:) Beitrage za Geschichte Schlesiens", Berlin, s. 35-101.
Prace terenowe Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1958 i zamierzenia na rok 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 1-8.
Prace wykopaliskowe w Niemczy, pow. Dzierżoniów w r. 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 46-50.
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych m Ostrówku W Opolu w roku 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 36-46.
1959
Monety Xl w. z badań w Opolu na tle stratygrafii Ostrówka, "Archeologia Śląska", III, s. 129-139.
Biały Kościół, pow. Strzelin, "Archeologia Śląska", III, s. 154.
Kilka uwag wstępnych o pracach terenowych Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 3-10.
Lipki I, II, III (pow. Oława i Brzeg), "Archeologia Śląska", III, s. 153 n.
Myśliborzyce, pow. Brzeg, woj. Opole, "Archeologia Śląska", III, s. 153.
Żerzuszyce, pow. Wrocław, "Archeologia Śląska", III, s 159.
O metodzie wykopaliskowej, "Archeologia Śląska", II, s. 3-21.
Opole - Ostrówek, "Archeologia Śląska", III, s, 152 n.
i Pietkiewicz L., Skrzypce polskie z XI w. z badań w Opolu, "Archeologia Śląska", II, s. 191-198.
Witosławice, pow. Strzelin, gród Kołacza, "Archeologia Śląska", III, s. 160 n..
Z badań. na Ostrówku w Opolu w r. 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 52-57.
1960
Z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 1-2.
Od redakcji, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 1-2.
Prace wykopaliskowe na wczesno średniowiecznym Ostrówku, w Opolu w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 48-54.
Z badań na Ostrówku w Opalu w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 53-66.
i Kaźmierczyk J., Z badań, w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu, (XII-XIV w. n.e.) w 1960 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-56.
Z prac wykopaliskowych w Niemczy Śląskiej (IX-XIV w. n. e.) w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, III, s. 36-40.
Śląskie ośrodki hutnicze okresu rzymskiego, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 39-42.
Opole wczesnośredniowieczne, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 61-78.
Niemcza Śląska, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław-Warszawa, s. 79-84.
O metodzie publikacji źródeł archeologicznych (Streszczenia), "Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, III, z. 2-3, Warszawa, s. 133-139.
Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej, (w:) Historia Śląska, 1, Wrocław, s. 34-144.
1961
Jak publikować źródła archeologiczne, Warszawa, ss. 94.
i Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z badań w Niemczy Śląskiej w roku 1961, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.
1962
Rozmieszczenie budynków ulic i podwórzy w Opolu na Ostrówku w X-XIII w., "Światowit", 24, s. 515-556.
Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 270-294.
1965
Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, "Studia Archeologiczne", l, Wrocław, ss.196.