Hensel, Witold
Ayla   
Witold Hensel
1939

Ceramika z grodów piastowskich w Gnieźnie, [w:] Gniezno w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk, Poznań.
1948
Gród wczesnodziejowy w Kłecku w pow. gnieźnieńskim, Wiadomości Archeologiczne, 16 (red.), s. 265—303.
Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań.
1949
Możliwość socjologicznej interpretacji niektórych znalezisk wczesnośredniowiecznych w Wielkopolsce, „Spr. PALT', 41.
Szkice wczesnodziejowe, cz. I, „SA", 2, s. 253—297.
1950
Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. l, Poznań.
Polskie tysiąclecie, „Spr. PMA", 3.
Metoda datowania ceramiki wczesnohistorycznej na podstawie znaków garncarskich na dnach naczyń, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, t. 2, Kraków, nr 2, s. 71-74
1951
Historia kultury materialnej dawnej Słowiańszczyzny, skrypt, Poznań.
1952
Grodzisko wczesnośredniowieczne w Bonikowie, pow. Kościan (Polska),  (Hensel W., Hołowińska Z.)„AR", 4, s. 508—509.
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Bonikowie w pow. kościańskim, (Hensel W., Hołowińska Z.), Przegląd Zachodni, 8, nr 11/12, s. 510—512.
Wczesnośredniowieczny krój z Nieborowa w powiecie pyrzyckim, Z Otchłani Wieków, 21, s. 100-102.
1953
Badania archeologiczne w Nacławiu i Bonikowie, w pow. kościańskim, (Hensel W., Hołowińska Z., Luka L.) Przegląd Zachodni, 9, nr 4/5, s. 624—628.
Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 2, Poznań.
Les investigations sur l'origine de 1'Etat polonais, „SA", 4.
1955
Berlińska konferencja o ceramice wczesnośredniowiecznej, „Nauka Polska", 3, s. 222-225.
"Bariera dźwięku", Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R:3, s. 673-686
1956
Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, wyd. 2, Warszawa.
Z badań nad polską ceramiką wczesnośredniowieczną, Sprawozdania Archeologiczne, 2, s. 160—167.
1957 
Próba periodyzacji rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich w starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza, „Arch. Pol.", l, s. 11—16.
1958
O niektórych najdawniejszych organizacjach państwowych na ziemiach Polski, Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN, l, s. 137—144.
Poznań w zaraniu dziejów (od paleolitu do połowy XIII w. n.e.), Wrocław.
1959
Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 3, Warszawa.
Typy wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych, „Spr. Wydz. Nauk Społ. PAN", 2, s. 102—103.
Forschungsprobleme der polnischen Keramik des frühen Mittelalters, „Praeh. Zeitschrift 37, s. 199—210.
Badania na Placu Katedralnym w 1938 r., (Hensel W., Niesiołowska A., Żak J.)[w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. I, Warszawa-Wrocław, s. 13-57.
1960
Polska przed tysiącem lat, Wrocław—Warszawa.
Podstawy dziejowe rozwoju kultury wczesnopolskiej, „Kw. Hist.", 67, s. 893—919.
Un essai de division en periodes du developpement de 1'agriculture sur le territoire de la Pologne dans l'antiquite et au debut du haut Moyen Age, „Ergon", 2, s. 281 i nn.
Najdawniejsze stolice Polski, Warszawa
1961
Starodawna Kruszwica, (Hensel W., Broniewska A.), Wrocław.
1962
Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów, [w:] Początki państwa polskiego, t. l, Poznań, s. 163—186.
Metoda archeologiczna w zastosowaniu do badań nad wsią i miastem wczesnośredniowiecznym w Polsce, (Hensel W., Leciejewicz L.) „Arch. Polona, 7, s. 175—201. 
1963
Archeologia o polskości ziem zachodnich, [w:] Munera archaeologica... s. 33—64.
Archeologia o początkach miast słowiańskich, Wrocław-Warszawa-Kraków
Polnische Burgen und ihr Befestigungssystem im frühen Mittelalter, Arbeits- und Forschungsberichte zur sachsischen Bodendenkmalpflege, 11/12, s.549-580.
1964
Polska przed tysiącem lat, wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków.
1965
Udział Słowian w uformowaniu się narodu rumuńskiego, „SA", 12, s. 35—51.
Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Zarys kultury materialnej, wyd. 3, Warszawa 
1967
Polska przed tysiącem lat, wyd. 3 uzupełnione, Warszawa-Wrocław- Kraków.
1968
W sprawie metody mikrogeograficznej w archeologii, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych, 11, z. 3, s. 27-29.
1971
Archeologia i prahistoria, Studia i szkice, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Wczesnośredniowieczny zespół grodowy w Kłecku pod Gnieznem, [w:] Archeologia i prahistoria, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 356-441
Początki państwa polskiego i jego kultury, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1972
Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, (Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z.) t. 4, Wrocław-Warszawa- Kraków -Gdańsk
1973
Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
1974
U źródeł Polski średniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1987
Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna