Łosiński, Władysław
1957
Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu. Hutnictwo, kowalstwo, Sprawozdania PTPN za I i II kwartał 1957, s. 58.
Badania powierzchniowe w dorzeczu Regi i Parsęty, " Materiały Zachodniopomorskie", III, s. 175-188.
1958
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin, "Materiały Zachodniopomorskie", IV, s. 251-284.
1959
Kowalstwo we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, (w:) Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Prace Komisji Archeologicznej PTPN, 4, Poznań, s. 9-56.
1960
i Leciejewicz L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim, "Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 104-165.
i Głowacki Z., Badania metaloznawcze noży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Młodzikowie, pow. Środa, "Fontes Archaeologici Posnanienses", XI, s. 166-178.
i Tabaczyńscy E. i S., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1957 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 67-75.
Nowe znaleziska neolityczne na terenie powiatu kołobrzeskiego, "Zapiski Koszalińskie", 5, s. 46-47.
1961
i Leciejewicz L., Tabaczyńska E., Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, Popularno-naukowa Biblioteka Archeologiczna nr 7, Wrocław, ss.117.
i Leciejewicz L., Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XI, s. 43-57.
Kędrzyno, pow. Kołobrzeg. Monety arabskie z grodziska wczesnośredniowiecznego, "Wiadomości Numizmatyczne", 5, z. 1/15..
1962
i Urbańska A., II sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s.163-176..
1963
Badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Kołobrzeg IHKM PAN w 1961 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 177-184.
1964
Sprawozdanie z badań archeologicznych Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1962 r., "Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 153-168.
1965
Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty, "Materiały Zachodniopomorskie", XI, s. 281-315.
Kędrzyno , pow. Kołobrzeg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, II, 2, Wrocław, s. 404-405.
1966
Einige Bemerkungen zur frühmittelalterliche Keramik des Feldberger Typus, "Archaeologia Polona", 9, s. 163-175
Badania archeologiczne w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1964 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XVIII, s. 161-172.
Monety arabskie z Bard i Świelubia, pow. Kołobrzeg, "Wiadomości Numizmatyczne", 10, s. 176-178.
1968
Badania archeologiczne w Bardach i Świelubiu , pow. Kołobrzeg, w 1965 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 144-157.
Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 3, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269.
Skronie, pow. Kołobrzeg, st. 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 269-270.
Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1967 r.", s. 289-290.
1969
Die Burgbesiedlung im mittleren und unteren Parsęta-Flussgebiet in der alteren Phasen der frühen Mittelalter, "Archaeologia Polona", 11, s. 59-89
Dalsze badania archeologiczne w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 153-162.
Badania archeologiczne w Skroniu, pow. Kołobrzeg, "Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 163-166.
Badania archeologiczne w Świelubiu i Skroniu, pow. Kołobrzeg, w latach 1967-1968, (w:) Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w latach 1967-1968, Koszalin, s. 80-89.
Świelubie, pow. Kołobrzeg, st. 2, "Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.", s. 309.
Stosunki pomorsko-skandynawskie w IX w., "Z Otchłani Wieków", XXXV, z. 2, s. 127-129, 190.
rec.: E. Schuldt, Die slawischen Burgen von Neu-Niek-öhr/Walkendorf, Kreis Teterow, "Archeologia Polski", XIV, s. 496-500.
rec.: G. Wilke, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu wyrzyskiego; tenże, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu chojnickiego, Archeologia, 2, 1968, s. 29-59, 61-85, "Materiały Zachodniopomorskie", XV, s. 508-512.
1970
Z badań nad strukturą gospodarstwa wiejskiego w późnej starożytności i na początku wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, "Archeologia Polski", XV, s. 519-538.
rec.: K.W. Struve, Frühe slawische Burgwallkeramik aus Ostholstein, "Zeitschrift für Archäologie", 2, s. 57-74, "Archeologia Polski", XV, s. 568-572.
rec.: J. Wojtasik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu "Młynówka" w Wolinie, Szczecin 1968, ss. 239, "Sprawozdania Archeologiczne", XXIII, s. 503-507.
1971
i Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, 4, Poznań, ss. 295.
Z badań nad przemianami gospodarczymi w starszych fazach wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim, "Archeologia Polski", XVI, s. 431-444.
Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.", s. 24.
rec.: K. Ślaski, Słowianie zachodni na Bałtyku w VII-XII wieku, Gdańsk 1969, Wydawnictwo Morskie, ss. 200, "Zapiski Historyczne", XXXVI, z. 4, s.161-163.
1972
Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, ss. 386.
Badania archeologiczne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, w1969 r., "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", II, s. 284-286.
Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1971 r.", s. 228-229.
i Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., IXa-e. Poterie, (w:) Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T., La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siecles. Archaeologia Urbium-Pologne, fasc. 2e, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk.
1973
Probleme der archäologischen Forschungen zum frühen Mittelalter in Westpommern (1945-1972), "Przegląd Archeologiczny", 21, s. 165-199.
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bardach i Świelubiu pod Kołobrzegiem, "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", III, s. 102-119.
Dorobek badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza Zachodniego w ostatnim ćwierćwieczu, "Przegląd Zachodniopomrski", 17, z. 4. s. 41-58.
1974
Srebrny wystrój odzieży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Świelubiu w powiecie kołobrzeskim, (w:) Studia Archaeologica Pomeranica, Koszalin, s. 159-175.
Świelubie, pow. Kołobrzeg, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 224.
1975
Bardy-Świelubie, ein Siedlungskomplex im unteren Parsęta-Flussgebiet, "Archaeologia Polona", 16, s.199-219.
W sprawie uwag T. Poklewskiego na temat pracy o początkach wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu Parsęty, "Archeologia Polski ", XX, s. 459-465.
Sanzkow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 52-53.
Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 92-93..
Słup, (Stolpe), (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 306-307.
Sukow, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 474-476.
Świelubie, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, V, Wrocław, s. 580-582.
1979
Die Kontakte zwischen Pommern und Skandinavien im frühen Mittelalter im Lichte von Forschungen im unteren Parsęta-Flussgebiet, (w:) Rapports du IIIe Congres International d' Archéologie Slave l, Bratislava, s. 513-518.
Niektóre momenty dziejów Słowiańszczyzny Połabskiej w IX-X w. w świetle elementów analizy osadniczej, "Slavia Antiqua", XXVI, s.13-32.
1980
Kolonizacja wewnętrzna ziem pomorskich w XI w., jej charakter i tło społeczne w świetle danych archeologii (na podstawie materiałów nekropolicznych), "Slavia Antiqua", XXVII, s. 65-77.
1981
Stara Ładoga w świetle ostatnich badań archeologicznych," Przegląd Archeologiczny", 28, s. 225-238.
Aktualne problemy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza, "Pomorania Antiqua", X, s. 131-154.
1981/82
Struktura terytorialno-polityczna Pomorza w XI stuleciu w świetle archeologii, "Slavia Antiqua", XXVIII, s. 113-125.
1982
Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Z badań Pracowni Archeologicznej PAN w Szczecinie w ostatnim dziesięcioleciu (1971-1980), "Przegląd Zachodniopomorski", 26, z. 3/4, s. 173-185.
Uwagi na marginesie artykułu "Cmentarzyska w studiach osadniczych", "Materiały Zachodniopomorskie", XXVIII, (1987), s. 423-434.
1983
i Leciejewicz L., Cnotliwy E., Łosiński W., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław.
Dynamika zasiedlenia ziem pomorskich u schyłku doby plemiennej (VI-XI w.), (w:) Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, Poznań, s. 107-19.
1983/1984
rec.: T.N.Nikol’skaja, Zemlja vjatičej. K istorii naselenija bassejna verchnej i srednej Oki v IX-XIII vv., Moskva 1981, ss. 296, "Slavia Antiqua", XXIX, s. 291-294.
1984
rec.: E. Schuldt, Gross Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts, Berlin 1981, ss.176. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg ; T. 14 "Archeologia Polski", XXIX, z. 1 s.190-197.
omów.: W. Dzieduszycki, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982, "Archaeologia Polona", 23, s. 283-287.
1985
i Rogosz R., Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin, "Przegląd Archeologiczny", 32, s.187-207.
rec.: Drevnerusskie goroda. Moskva 1981, "Przegląd Archeologiczny", 32, s. 224-227.
1986
i Rogosz R., Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 9-50.
i Rogosz R., Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 51-61.
Alt-Fresenburg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354.
Alt Friesack, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 354-355.
Arkona, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 372-374.
Bardy, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 408.
Bobzin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 490-491.
Bosau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 512-513.
Bucu, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VII, 2, Wrocław, s. 546.
1988
Zur Besiedlungsdynamik Pommerns im frühen Mittelalter (6.-11. Jh.), "Slavia Antiqua", XXXI, s.1-22.
Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, "Slavia Antiqua", XXXI, s. 93-181.
1990
Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, (w:): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań, (1992) s. 23-49.
W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na terenach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 1, "Archeologia Polski", XXXV, z. 2, (1991), s. 287-309.
rec.: Srednevekovaja Ladoga. Novye archeologičeskie otkrytija i issledovanija, Leningrad 1985, "Pomorania Antiqua", XIV, s. 247-258.
rec.: T. M. Berga, Monety v archeologičeskich pamjatnikach Latvii IX-XII vv. Riga 1988, "Archeologia Polski", XXXV, z. 1, (1991) s.182-185.
1991
W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. cz. 2, "Archeologia Polski", XXXVI, z. 1-2, (1992), Wrocław, s. 235-264.
Eutin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 122.
Feldberg, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 126-132.
Fresendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 133-137.
Giekau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 150.
Grammdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 171-172.
Gross Raden, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 176-179.
Gross Strömkendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 179-180.
Hassendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 1, Wrocław, s. 196-197.
rec.: W. Gebers, Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein V. Der slawische Burgwall auf dem Bischofswarder, cz. 1: Katalog, Neumünster 1981, cz. 2: Auswertung der Funde und Befunde, Neumünster 1986, "Przegląd Archeologiczny", 38, s. 141-148.
1992
Miejsce Gniozdowa w rozwoju kontaktów Skandynawii z Rusią Kijowską, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 139-152.
Funkcja tezauryzacji kruszcu srebrnego w gospodarce wczesnofeudalnej, "Wiadomości Numizmatyczne", XXXV, z. 1/2, /139-140/ s. 27-36.
1993
Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedlokacyjnej, "Archeologia Polski", XXXVIII, z. 2, s. 285-318.
Groby typu Alt Käbelich w świetle badań prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 17-34.
1995
Zur Genese der frühstädtischen Zentren bei den Ostseeslawen, (w:) Burg-Burgstadt-Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin, s. 68-91.
W sprawie genezy osiedli wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich, "Slavia Antiqua", XXXV, s.101-128.
W Sprawie początków gospodarki-towarowo pieniężnej w Polsce wczesnośredniowiecznej, uwag ciąg dalszy, "Wiadomości Numizmatyczne", 39, z.1-2, /151-152/, s. 72-76.
1996
The economic links of early-medieval Estonia, "Wiadomości Numizmatyczne", 40, z.1-2 /155-156/, s. 61-66.
Miejsce Pomorza i Wielkopolski w kształtowaniu się gospodarki towarowo-pieniężnej w Polsce wczesnofeudalnej, "Slavia Antiqua", XXXVII, s.163-180.
W sprawie lokacji portu wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, Wrocław, s. 67-78.
Próba nowego spojrzenia na dzieje wczesnośredniowiecznego Szczecina, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 131-152.
Zachodniopomorskie wczesne średniowiecze w powojennych badaniach polskiej archeologii, (w:) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 69-101.
Miejsce archeologii zachodniopomorskiego wc zesnego średniowiecza w programie badań "Człowiek a środowisko naturalne w dorzeczu Odry", (w:) Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym. Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 177-193.
Klempau, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 360.
Menkendorf - typ ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 435-439.
Neustadt, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 470-471.
Orzeszkowo, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 490-492.
Övelgönne, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 496-497.
Pansdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 498.
Pöppendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 520-522.
Scharstorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 557-560.
Sechendorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 560-561.
Sipsdorf, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 565.
Stöfs, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 577-578.
Strenglin, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 578-579.
Warder - gród, grupa ceramiki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VIII, 2, Wrocław, s. 600-602.
nekr.: Mgr Stefan Wesołowski (31.10.1927 - 13. 11. 1995), "Przegląd Archeologiczny", 44, s. 177.
1997
Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian Nadbałtyckich, "Przegląd Archeologiczny", 45, s. 73-86.
K genezise kurgannoj pogrebal’noj obrjadnosti pribaltijskich slavjan, (w:) Pamjatniki stariny. Koncepcii. Otkrytija. Versii, II, Sankt-Peterburg, s. 13-16.
rec.: Načalo Pskova, (w:) V.D.Beleckij, S.V.Beleckij, Gorodskoje jadro srednevekogo Pskova, čast 1, Sankt-Peterburg 1996, ss. 92, (w:) "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 194-200.
nekr.: Vasilij Dmitrovič Beleckij (19.10.1919 - 08.01.1997), "Slavia Antiqua", XXXVIII, s. 244-245.
1998
Z dziejów obrzędowości pogrzebowej u północnego odłamu Słowian zachodnich w świetle nowszych badań, (w:) Kraje słowiańskie, w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 473-483.
1999
Rolle die Frühpiastenreiches in der Geschichte der westslawisch-skandinavischen Kontakte, (w:) Rannesrednevekovye drevnosti Severnoj Rusi i ee sosedej, Sankt-Peterburg, s.129-133.
2000
Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej, (w:) Archeologia w teorii i praktyce, Warszawa, 493-506.
Z badań nad obrządkiem pogrzebowym na słowiańskich wybrzeżach Bałtyku w dobie plemiennej - uwag ciąg dalszy, "Archeologia Historica Polona", 8, s. 71-81.
Stettin (Szczecin), (w:) Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, s. 156-162.
Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 13-22.
Miejsce Szczecina w dziejach wczesnej urbanizacji u Słowian nadbałtyckich, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", nr 24, s. 37-39.
Pomorze - bardziej słowiańskie czy bardziej "bałtyckie"?, (w:) Ziemie polskie w X w. i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 119-141.
Szczecin-wczesne średniowiecze, (w:) Encyklopedia Szczecina, II, Szczecin, s. 447-449.
2001
Początki wczesnośredniowiecznego Gdańska – problem widziany z oddalenia, "Slavia Antiqua", XLII, 51-62.
O zabudowie niektórych grodów wielecko-zachodniopomorskich typu Feldberg/ Kędrzyno, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, 125-134.
2002
W sprawie "wschodniej drogi" dopływu monet arabskich do Wielkopolski w X wieku, . (w:) Moneta Mediaevalis, Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu   w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 185-192.
2003
Trójramienna zapinka skandynawska z cmentarzyska w Świelubiu pod. Kołobrzegiem aspekt chronologiczny, (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu Lublin-Warszaw, s.133-139.
i Dworaczyk M., Kowalska A.B., Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 207-217.