Kalaga, Joanna
 1.  Joanna Kalaga, Dorota Górna, Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy w świetle najnowszych badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Slavistyka”, nr 3, Gdańsk 1982, s. 11 - 17
 2. Joanna Kalaga, Dorota Górna, Wczesnośredniowieczne osadnictwo w południowej części wyspy  miejskiej w Wiślicy, „Slovo”, Zagreb 1980.
 3. 3. Joanna Kalaga, Przyczynek do sporu o Wiślicę, „Z  Otchłani  Wieków”, R. XLIII, z. 3, 1981, s. 143-145
 4. Joanna Kalaga, Cmentarzysko przy kościele św. Ducha w Wiślicy, „Światowit", t. XXXVI, 1986, s. 118-129
 5.  Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczne osadnictwo przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy, „Światowit”, t. XXXVI, 1986, s. 132-175
 6. Joanna Kalaga, Ostrogi z gwiazdką z Pełczysk, woj. kieleckie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XLV, z. 2, 1980, s. 251-253
 7.  Joanna Kalaga, Elżbieta Kowalczyk, Dorota Górna, Dorzecze Orzu w wiekach średnich, Ostrołęka, 1981
 8.  Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Chmielewo, woj. ostrołęckie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XLV, 1980, s. 251-252
 9.  Joanna Kalaga, Osadnictwo mazowiecko-podlaskie na tle osadnictwa Polski południowej i środkowej, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na terenie woj. siedleckiego”, 1980, s. 3-14
 10.  Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczny kompleks grodowy w Krzesku-Królowej Niwie, woj. siedleckie, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie  na terenie woj. siedleckiego”, z.3, 1981, s. 55 - 61
 11. Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczne umocnienia grodu w Krzesku-Królowej Niwie, woj. siedleckie, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na terenie woj. siedleckiego”, z. 4, 1982, s. 51-61
 12. Joanna Kalaga, Badania archeologiczne w okolicach Węgrowa, „Prace Archeologiczno-Konserwatorskie na terenie woj. siedleckiego”, z. 5, 1984, s. 62-68
 13. Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Krzesku-Królowej Niwie, woj. siedleckie, Siedlce 1988
 14. Joanna Kalaga, Ziemia siedlecka we wczesnym średniowieczu, „Tygodnik Siedlecki”, 1988
 15. Joanna Kalaga, Wojciech Wróblewski, Stan i potrzeby badań nad młodszym podokresem wczesnego średniowiecza (XI/XII-XIII) w. na Mazowszu południowo-wschodnim, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red.) Z. Kurnatowska, Poznań 1990, s. 263-275
 16. Joanna Kalaga, Stań badań nad wczesnośredniowiecznym obrządkiem pogrzebowym na Mazowszu południowo-wschodnim, „Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowej w 1993 r.”, Biała Podlaska 1994 s. 94-106
 17. Joanna Kalaga, Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich, Sokołów Podlaski, 1994
 18. Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy z Krzeska-Królowej Niwy, „Prace Archeologiczno-Konserwatorskie na terenie woj. siedleckiego”, z. 9, 1995 r., s. 5-15
 19. Joanna Kalaga, Wiślicka misa chrzcielna w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Wiślica nowe badania i interpretacje, (red. A. Grzybkowski), Warszawa 1997, s. 82-86
 20. Janusz Budziszewski, Joanna Kalaga, Instrumentarium do niecenia ognia z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Litewnikach Nowych, woj. bialskopodlaskie, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, (red. A. Buko), Warszawa, s.167-174
 21. Joanna Kalaga, Andrzej Olsienkiewicz, Osada przygrodowa na stanowisku nr III w Chlebni, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj.stołeczne warszawskie. Przyczynek do studiów nad osadnictwem przygrodowym na Mazowszu południowo-zachdnim, „Światowit”, t. XLI, Fascykuł B, 1998, s.483-496
 22. Joanna Kalaga, Naczynia ze starszych faz okresu wczesnośredniowiecznego na stanowisku nr III w Chlebni, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, „Światowit”, t. XLII, Fascykuł B, 1999, s. 99-103
 23. Joanna Kalaga, Gnojno, woj. lubelskie, stanowisko nr III/40. Ze studiów nad osadnictwem wczesno- i późnośredniowiecznym nad środkowym Bugiem, „Światowit”, t. XLII, Fascykuł B, 1999, s. 103-112
 24. Joanna Kalaga, Cmentarzysko szkieletowe we wsi Zawady, pow. Siedlce, woj. mazowieckie „Światowit”, t. II (XLIII, Fascykuł B), s.70-86
 25.  Joanna Kalaga, Waldemar Gliński, Wiślicka misa chrzcielna w świetle nowych badań archeologicznych [w:] Dzieje Podkarpacia, T. V, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, (red.) J. Garncarski, Krosno 2001, s. 161-171
 26.  Joanna Kalaga, Waldemar Gliński, Tak zwana misa chrzcielna w Wiślicy w świetle badań archeologicznych, [w:] Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, (red.) W. Kowalski, M. Muszyńska, Kielce 2001, s. 37-51
 27. Joanna Kalaga, Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym we wczesnym średniowieczu w dorzeczu Liwca, Bugu i Krzny, [w:] Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, (red.) B. Bryńczak, P. Urbańczyk). Siedlce 2001, s. 137-169
 28. J. Kalaga, Z. Kobyliński, A. Lasota-Moskalewska, Wykaz publikacji naukowych prof. Dr hab. Marii Miśkiewicz, [w:] Heriditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, (red. Z. Kobyliński), Warszawa 2004, s. XII-XVI
 29. J. Kalaga, Ciałopalny kurhan ze wsi Izdebki – Błażeje w woj. mazowieckim, [w:] Heriditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, (red. Z. Kobyliński), Warszawa 2004, s. 194-205
 30. J. Kalaga, Wczesnośredniowieczne osadnictwo w rejonie kościoła św. Mikołaja w Wiślicy (w druku)
 31. J. Kalaga, Hospitium i kościół pod wezwaniem św. Ducha w Wiślicy (w druku)
 32. J. Kalaga Wczesnośredniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Marcina w Wiślicy (w druku)
 33. Średniowieczne mury miejskie w Wiślicy (w druku)
 34. Joanna Kalaga, Wczesnośredniowieczne, ciałopalne pochówki kurhanowe w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny. (w druku)