Buko, Andrzej
A. Prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego (1970-1990)
1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

Książki:
1.1. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Ossolineum, Wrocław 1981;
1.2. (wraz z S. Tabaczyńskim), Sandomierz. Starożytność - wczesne średniowiecze, Rzeszów.
1.3. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Ossolineum, Wrocław 1990;

Artykuły:
1.4. Badania laboratoryjne ceramiki we francuskich ośrodkach naukowych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 23, 1975, nr 3, s. 439-446.
1.5. Niektóre aspekty współczesnych badań nad zagadnieniem pochodzenia ceramiki zabytkowej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 24, 1976, nr 4, s. 611-620.
1.6. (wraz z Z. Werflem), Zastosowanie kwantometru do badania składu chemicznego ceramiki zabytkowej, "Archeologia Polski", t. 22, 1977, z. 2, s. 301-328.
1.7. Problemy analizy opisowej wyrobów garncarskich zachowanych fragmentarycznie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 27, 1979, nr 2, s. 187-207.
1.8. Appunti generali relativi agli studi del materiale ceramiko, [w:] Le origini di Venezia, problemi esperienze proposte, Venezia, 1981, s. 155-159.
1.9. Czytelność znaków garncarskich a zagadnienie ich funkcji, "Archeologia Polski", t. 27, 1982, z. 1, s. 79-109.
1.10. Archeologiczne przyczynki do badania nad genezą średniowiecznego ośrodka miejskiego w Sandomierzu, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", , R. 30, 1982, nr 3-4, s. 324-334.
1.11. Sandomierski "kopiec" Salve Regina w świetle wyników ostatnich badań, "Archeologia Polski", t. 28, 1983, z. 1, s. 137-165.
1.12. Problems and research prospects in the determination of the provenance of pottery, "World Archaeology", t. 15, 1984, No 3, s. 348-365.
1.13. (wpółautor) Caputaquis Medievale II, Napoli 1984:
(1) Altri ritrovamenti. Quadrati EEE 19, FFF 19, GGG 19, [w:] Caputaquis Medievale, t. II, Napoli, s. 225-241.
(2) (wraz z P. Peduto) Sagrato: architettura e stratificazioni, [w:] Caputaquis Medievale, t. II, Napoli, s. 259-264.
(3) Analizi descrittiva e sequenze stratigrafiche della zona Nord-Ovest del Sagrato (quadrati R 24, S 24, T 24, S 25, T 25, V 25), [w:] Caputaquis Medievale, t. II, Napoli, s. 265- 280.
(4) Altri ritrovamenti, [w:] Caputaquis Medievale, t. II, Napoli, s. 311-316.
Problemi di periodizzazione, [w:] Caputaquis Medievale, t. II, Napoli, s. 317-339.
1.14. Wczesnośredniowieczne znaki garncarskie z terenu Francji, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 34, 1986, nr 1, s. 3-12.
1.15. The problem of determining of hardness of ceramics from excavations (remarks on the margin of G. Korbel's paper, 1986), "Archeologia Polski", t. 31, 1986, z. 1, s. 200-202.
1.16. (współautor)' The Storvågan Project 1985-86, Norwegian Archaeological Review, t. 20, 1987, No 1, s. 51- 55.
1.17. O niektórych aspektach opisu wyrobów garncarskich, Archeologia Polski, t. 33, 1988, z. 1, s. 210-219.
1.18. Elementy symboliczne ceramiki wczesnopolskiej: problemy analizy, [w:] Myśl przez pryzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, 1988, s. 97-105.


2. Pozostałe publikacje: recenzje, sprawozdania, prace popularno-naukowe

2.1. (wraz z S. Tabaczyńskim), Sandomierz, Wzgórze Zamkowe, [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1971, Warszawa 1972, , s. 218-219.
2.2. (wraz z H. Rysiewskim) Sandomierz, Collegium Gostomianum, [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1972, Warszawa 1973, s. 222-224.
2.3. Sandomierz, Wzgórze Zamkowe, [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1972, Warszawa 1974 , s. 224-225.
2.4. Sandomierz, Wzgórze Zamkowe, [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1973, Warszawa 1974, s. 212-213.
2.5. (rec.) H.J. Franken, A new Approach to the Study of Pottery from Excavations, "Archeologia", t. 21, 1970, s. 1-8, "Archeologia Polski", t. 19, 1974, z. 2, s. 519-521.
2.6. (rec.) W.F. Hening, Programma statiskiczeskoj obrabotki keramiki iz archeołogiczeskich raskopok, "Sovetskaja Archeołogia", nr 1: 1973, s. 115-136, "Archeologia Polski", t.21, 1976, s. 211-215.
2.7. (rec.) J.E. Ericson, E.G. Stickel, A proposed classification system for ceramics, "World Archaeology", t. 4: 1973, nr 3, s. 357-367., Archeologia Polski", 1977, t. 22, z. 2, s. 213-215.
2.8. (rec.) J.C. Gardin, Code pour l'analyse des formes de poteries, Editions du CNRS, Paris, 1976, ss. 116, "Archeologia Polski", t. 24, 1980, z. 1, s. 204-213.
2.9. (rec.) M. Parczewski, Projekt kwestionariusza cech naczyń ceramicznych z okresu wczesnego średniowiecza, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 29, 1977, s. 221-247, "Sprawozdania Archeologiczne", 1980, t. 32, s. 328-335.
2.10. (rec.) D. Dufournier, Recherches sur la signification et l'interpretation des resultats des analyses chimiques des poteries anciennes (Elements majeurs et mineurs), "Notes et Monographies Techniques", N9 9, CNRS 1976, 64 s., "Archeologia Polski", t. 25, 1980, z. 1, s. 217-220.
2.11. Capaccio Vecchia, Prowincja Salerno, Satnowisko "Sagrato", [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1979, Warszawa 1980, , s. 296-297.
2.12. Capaccio Vecchia, Prowincja Salerno, Satnowisko "Sagrato", [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1980, Warszawa 1981, s. 289-290.
2.13. Civita D'Oglaria Prowincja Avelino, [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1980, Warszawa 1981, s. 290-291.
2.14. (rec.) "Nouvelles de l'Archèologie", nr 3, aout, 1980, ss. 102, "Archeologia Polski", t. 27, 1982, z. 1, s. 228-231.
2.15. (rec.) J. -C. Gardin, Une archèologie theorique, (Hachette) 1979, 339 ss., "Archeologia", t. 31, 1982, s. 229-232.
2.16. (rec.) D. Dufournier, Deux examples de contamination des cèramiques anciennes par leur milieu de conservation, "Figlina", 1979, nr 4, s. 69-83, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 31, 1983, nr 3, s. 405-406.
2.17. (rec.) La céramique médiévale en Mediterranée occidentale X­­­e-XVe siècles, Valbonne 11-14 septembre 1978, [w:] Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, nr 584, Paris 1980, 465 s., "Archeologia Polski", t. 28, 1983, z. 1, s. 220-231.
2.18. (rec.) D. Dufournier, L'analyse des matieres argileuses dans la recherche de l'origine de fabrication des céramiques, "Revue d'Archèometrie", 1981 (supplement), s. 82- 83., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 31, 1983, nr 2, s. 249-251.
2.19. Głos w dyskusji, [w:] F. Kiryk (red.), Jan Długosz. W pięćsetletnią rocznicę śmierci, Materiały z sesji (Sandomierz 24-25 maja 1980), Olsztyn 1983, s. 211-213.
2.20. Sandomierz, woj. tarnobrzeskie, wzgórze "Salve Regina", [w:] Informator Archeologiczny, Badania 1982, Warszawa 1983, s. 54.
2.21. W poszukiwaniu wzorca analizy i publikacji wyników badań ceramiki: racje oczywiste i racje pozorne (odpowiedź na recenzję U. Maj), "Archeologia Polski", t. 29, 1984, z. 1, s. 163-173.
2.22. Piec produkcyjny odkryty na terenie Starego Miasta w Sandomierzu, "Wiadomości Archeologiczne", t. 46, 1984, z. 2, 1981, s. 246-247.
2.23. (rec.) P. Arcelin, Y. Rigoir, Normalisation du dessin en cèramologie, "Documents d'Archèologie Meridionale", numero special 1, 1979, ss. 35, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 33, 1985, nr 4, s. 498-499.
2.24. Kongres archeologii średniowiecznej "La céramique: fabrication, commercialisation et utilisation (Ve-XIXe siècles)", "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 34, 1986, nr 1, s. 177-180.
2.25. (rec.) H. Balfet, M.F. Fauvet-Berthelot, S. Monzon, Pour la normalisation de la description des poteries, Paris, 1983, ss. 135., "Archeologia Polski", t. 31, 1986, z. 2, s. 445-447.
2.26. (rec.) M. Carrete, D. Deroeux, Carreaux de pavement mèdièvaux de Flandre et d'Artois (XIIIe-XIVe siècles), Arras 1985, ss. 114, ryc. 17, tabl. 50., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 34, 1986, nr 2, s. 366-367.
2.27. (rec.) Jean-Paul Morel, Céramique campanienne: les formes, Roma 1981, t. 1 (Texte), 690 ss., t. 2 (Planches), 240 ss., "Archeologia", 1986, t. 35, 1984, s. 204-206.
2.28. Wzgórze niespodzianek i tajemnic, "Tygodnik Nadwiślański", nr 24, 13.IV.86.
2.29. L'utilisation de la poterie dans l'analyse des processus de stratification, [w:] J. Chapelot, H. Galiniè, J. Pilet-Lèmiere (eds.), La céramique (Ve-XIXe s.), Fabrication - Comercialisation - Utilisation, Caen 1987, s. 23-32.
2.30. (rec.) Terres cuites architecturales au moyen Age, "Memoires de la Commission departamentale d'Histoire et d'Archèologie du Pas-de-Calais", t. XXII, 2, Arras 1986, ss. 364, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 35, 1987, nr 3, s. 573-576.
2.31. Śladami przeszłości (1), Grodzisko w Podgórzu, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 12 (359).
2.32. Śladami przeszłości (2), Osady służebne, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 14 (361).
2.33. Śladami przeszłości (3), Odkrycia przypadkowe, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 15 (362).
2.34. Śladami przeszłości (4), Skarby, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 16 (363).
2.35. Śladami przeszłości (7), Znalezisko z Klimontowa, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 34.
2.36. Śladami przeszłości (8, Tajemnicze znaki, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 35 (380), 26.VIII. 88.
2.37. Śladami przeszłości (9), Groby książęce, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 36 (383), 2.IX.88.
2.38. Śladami przeszłości (10), Gry i zabawki, "Tygodnik Nadwiślański", 1988, nr 37 (384), 9.IX.88.
2.39. (rec.) "Archeologia Medievale", vol. XII, 1985, All 'insegna del Giglio 1986, 744 pp., "Archeologia Polona", t. 27, 1988, s. 279-285.
2.40. (rec.) Jacques Thiriot, Les ateliers mèdièvaux de poterie grise en Uzège et dans Bas-Rhône. Premières recherches de terrain, "Documents d'Archèologie Francaise", nr 7: 147 s., 36 tabel w tekście oraz, poza tekstem - 40 rycin i 2 mikrofilmy, "Archeologia Polski", t. 34, 1989, z. 1, s. 223-229.

B. Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (1990-1998)
1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

Książki:
1.1. Początki Sandomierza, Warszawa 1998.

Artykuły:
1.2. Wykorzystanie zjawiska erozji ceramiki w analizach procesów formowania się stanowisk osadniczych "Sprawozdania Archeologiczne", t. 42, 1990, s. 349-359;
1.3. (wraz z Z. Werflem) Analizy współzależności pomiędzy średnicami den i wylewów a wysokościami wylewów garncarskich (w:) Metody komputerowe w archeologii "Archeologia Polski", t. 35, 1990, z. 1. s. 37-45;
1.4. (wraz z M. Lewandowską) Analiza skupieńw badaniach wczesnośredniowiecznych surowców garncarskich: przykład ceramiki sandomierskiej, "Sprawozdania Archeologiczne" t. 43, 1996, s. 309-318;
1.5. (wraz z J. Ścibiorem) Zespół grobowy starszej fazy kultury ceramiki sznurowej z Kleczanowa k/Sandomierza, "Sprawozdania Archeologiczne", t. 43, 1991, s. 115-126;
1992b (wraz z Z. Kobylińskim) Computer clustering in the analyses of non-morphological attributes of pottery sherds: two examples from Poland, (w:) Computer Applications and quantitative methods in Archaeology (pod red. J. Andresen, P.T. Madsen and I. Scollar), Aarhus, s. 349-356;
1.6. Ceramology and medieval pottery research in Poland "Archeologia Polona", t. 30, 1992, s. 5-25;
1.7. Dzieje Sandomierza (praca pod redakcją H. Samsonowicza), t.1 - Średniowiecze, Toruń 1993:
- Środowisko geograficzzne Sandomierza i elementy pierwotnego krajobrazu (s. 7-22);
- U źródeł osadnictwa wczesnośredniowiecznego (s. 31-44);
- Sandomierz wczesnopiastowski (s. 69-90);
1.8. Sandomierz. Badania 1969-1973 (praca zbiorowa pod red. S. Tabaczyńskiego) t. 1, 1993 Warszawa:
- Warunki naturalne Sandomierza i elementy pierwotnej rzeźby terenu (s. 17-48),
- Analiza stratygraficzna wykopów na dziedzińcu zamkowym (stanowisko Zamek I) (s.1.1-125),
- (wraz z M. Gulą) Wykaz jednostek stratygraficznych na stanowisku Zamek I w Sandomierzu (s. 126-129),
- Ceramika pradziejowa ze wzgórza Zamkowego (s. 215-221),
- Ceramika wczesnośredniowieczna ze stanowiska Zamek II (s. 222-234),
- Wzgórza Staromiejskie (s. 283-294),
- Wzgórze Katedralne (s. 295-305),
- Wzgórze Miejskie (s. 306-310),
1.9. Trzy wcielenia Sudomira, "Zeszyty Sandomierskie", 1, 1994, s. 35-38;
1.10. Origins of towns in southern Poland: the example of medieval Sandomierz, "Archeologia Polona", vol. 32, 1994, s.1.1-184;
1.11. Clays for ancient pottery productions: some current problems of analyses (w:) The aim of laboratory analyses of ceramics in Archaeology (A. Lindahl, O. Stilborg, eds.), Stockholm 1995, s. 29-36;
1.12. Collegium Gostomianum, (w:) Sandomierz. Badania 1969-1973, S. Tabaczyński (red.), t. II, Warszawa, s. 281-313.
1.13. (wraz z L. Kajzerem) Zabytki sandomierskie i problem ich ochrony, (w:) Sandomierz. Badania 1969-1973, S. Tabaczyński (red.), t. II, 1996, Warszawa, s. 485-489.
1.14. Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992 (pod red. A. Buko), Warszawa 1997: 1. Wstęp (s. 7-12),
2. Środolwisko geograficzne (s. 13-19),
4. Prospekcje powierzchniowe i ich najważniejsze wyniki:
4.2. Prospekcje w strefie przykościelnej (s. 60-69),
5. Opis i analiza stratygraficzna warstw i obiektów wydzielonych na staaanowisku 1 (przy kościeleparafialnym) (s. 71-83),
6. Opis i analiza stratygraficzna warstw i obiektów wydzielonych na stanowisku 2 (przy starej plebanii) (s. 85-100),
7. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne przy kościele parafialnym św. Katarzyny i św. Stanisława (s.1.1-119),
8. Wyniki wierceń na stanowiskach 1 i 2 (s. 127-140),
9. Opis i analiza zabytków ruchomych
9.2.2. Ceramika wczesnośredniowieczna, późnośredniowieczna i nowożytna (s. 173-217),
9.4. Pozostałe znaleziska (s. 226-239)
11. Kleczanowski zespół osadniczy w świetle przeprowadzonych badań(s. 301-315),
12. Uwagi końcowe (s. 317-318)
1.15. Pottery provenance and ceramological research (w:) Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis (pod red. A. Buko i W. Peli), Warszawa, s. 5-10.
1.16. Polska we wspólnocie narodów Europy: początki - perspektywy badawcze (wykład inauguracyjny wygłoszony na rozpoczęcie roku akademickiego na WSHP - Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu), "Zeszyty Sandomierskie", nr 6, 1997, s. 3-6.
1.17. Pottery, Potsherds and the Archaeologist: an Approach to Pottery Analyses, (w:) Theory and Practice of Archaeological Research, t. III (pod red. S. Tabaczyńskiego), Warszawa, 1998, s. 381-408.
1.18. Nowsze kierunki w badaniach ceramiki z wykopalisk: aspekty dydaktyczne ,"Swiatowit", t. 51, 1998, fasc. B, s. 546-556.
1.19. Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX w.": założenia i cele Programu "Światowit", t. 51, fasc. B, 1998, s. 557-564.
1.20. Ceramika i stratyfikacje terenów cmentarzyskowych (w:) Studia z dziejów cywilizacji (pod red. A. Buko), Warszawa, 19998, s. 125-130.
1.21. Początki przedlokacyjnego Sandomierza (w:) Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy a Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno, 1998, 74.

Redakcja monografii:

1.22. (współredakcja) Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, Warszawa 1997.
1.23. Studia z dziejów cywilizacji, Warszawa.
1.24. Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, Warszawa.

2. Pozostałe publikacje: recenzje, sprawozdania, prace popularno-naukowe
2.1. (rec.) La ceramique (Ve-XIXe s.). Fabrication, commercialisation, utilisation (pod red. J. Chapelot, H. Galinie J. Pilet-Lemiere, ss. 259, Caen 1987, "Kwartalnik HKM", R. 38, 1990, z. 3-4, s. 350-356;
2.2. (rec,) S. Tabaczyński, Archeologia średniowieczna. Problemy. Źródła. Metody. Cele badawcze, "Archeologia Polona", t. 29, 1990, s.1.1-174;
2.3. (rec.) P. Rice, Pottery analyses. A source book, Chicago-London 1987, ss. 559, "Kwartalnik HKM" nr 4, 1991, s. 485-489;
2.4. (wraz z Z. Kobylińskim) Editiorial, "Archeologia Polona" t. 30, 1992, s.1.2;
2.5. (rec.) H. Ludtke, The Bryggen Pottery I. Introduction and Pingdorf ware, The Bryggen Papers, Supplementary Series, no 4, 1989, ss. 128, "Kwartalnik HKM" nr 1, 1992, s. 103-104;
2.6. Sandomierskie wzgórza, "Notatnik Sandomierski", nr 3, 1993, s. 3-10;
2.7. Kleczanów, gm. Obrazów, woj. tarnobrzeskie, st. 1, AZP: 88-72 (w:) Informator Archeologiczny, Badania 1989, Warszawa, 1993, s. 65.
2.8. (rec.) J. Skibo, Pottery function. A use alteration prospective, Plenum Press, New York and London 1992, ss. 205, "Archeologia Polona" t. 32, 1994, s. 273-276;
2.9. Wypowiedź na zamknięcie konferencji "Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych (pod red. A. Gruszczyńskiej i A.Targońskiej), Rzeszów, 1994, s. 339-340;
2.10. Wprowadzenie do problematyki wycieczki (w): Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczki, (pod red. T. Wilgata) Lublin 1994, s. 13-14;
2.11. Przemiany krajobrazu wzgórz sandomierskich, (w:) Ogólnopolski Zjazd..., cyt., s. 37-40;
2.12. World Ceramics Congress (Eights Cimtec), Florencja 28 czerwca - 4 lipca 1994, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1, 1995, s. 164-165.
2.13. Głos w dyskusji, (w:) Hellenistic and Roman Pottery in Eastern Mediterranean, Advances in Scientific Studies, H. Meyza, J. Młynarczyk (red.), Warszawa, 1995, s. 419.
2.14. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie - nowe Towarzystwo regionalne, "Nauka", nr 1/95, s. 207-211.
2.15. Czwarte wcielenie Sudomira, "Zeszyty Sandomierskie", 2, 1995, s. 48-49;
2.16. Gdzie osiedlili się w Sandomierzu wielkopolscy Polanie? (na marginesie artykułu T. i H. (1991) 1992), "APolski", t. 40, z.1.2, 1995, s. 167-180;
2.17. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie: nowy punkt na mapie regionalnych Towarzystw Naukowych, "Problemy Społecznego Ruchy Naukowego", nr 1, 1996, s. 133-135.
2.18. Przemówienie doc. dr hab. Andrzeja Buko Prezesa Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego (w:) Pierwsza inauguracja roku akademickiego 1995/1996 (pod red. R. Tokarskiego), Sandomierz, 1996, s. 12-13;
2.19. Workshop "The aim of laboratory analyses of ceramics in Archaeology, 7-9 kwietnia 1995 r., Lund - Odengarden (Szwecja), "Archeologia Polski", t. 41, z.1.2, 1996, s. 211- 213;
2.20. (rec.) Rębkowski M., Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, "APolona", t. 34, 1996, s. 248-249;
2.21. Od Polan sandomierskich do Rodzin Form ceramiki sandomierskiej (w związku z odpowiedzią T. i H. Rysiewskich), "APolski", t. 42, z.1.2. 1997, s. 248-251;
2.22. (wraz z J. Banaszkiewiczem, R. Michałowskim i P. Urbańczykiem) Introduction (w:) Origins of Central Europe (pod red. P. Urbańczyka), Warszawa, 1997, s. 1-3;
2.23. Zamiast legendy, Rzeczpospolita, nr 238 (11-12.X). 1998e Od Redakcji (w:) Studia z dziejów cywilizacji (pod red. A. Buko), Warszawa, 1997, s. 5.
2.24. Kaczyce: zaginiona osada z początków państwa polskiego "Zeszyty Sandomierskie", nr 7, 1997, s. 38-39.
2.25. Zaginiona osada sprzed 1100 lat, "Archeologia Żywa", nr4/5, 1997, s. 24-26.

C. Prace opublikowane po uzyskaniu tytułu profesora (od 1999 r.)
1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.1. "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX w.": założenia i cele Programu "Światowit";
1.2. Wczesnośredniowieczna aglomeracja sandomierska: początki i podstawy rozwoju (w:) Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Spotkania Bytomskie III (pod red. S. Moździocha), Wrocław 1999, s. 197-206.
1.3. Znaczenie Sandomierza w budowie podstaw terytorialnych państwa polskiego, "Zeszyty Sandomierskie" nr 9/99, s. 69-72.
1.4. Początki państwa polskiego. Pytania-problemy-hipotezy, "Światowit", nr 42, 1999, s. 32-45.
1.5. Początki Sandomierza w Świetle badań archeologicznych, (w:) Sedes regni principales (pod red. B. Trelińskiej), Sandomierz 1999, s. 7-18.
1.6. Osadnictwo wiejskie z poczatków państwa polskiego na Wyżynie Sandomierskiej: przykład osady w Kaczycach k. Opatowa (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnienskiego (pod red. A. Buko i Z. Świechowskiego), Warszawa 2000, s. 199-207.
1.7. Dziedzictwo kulturowe osrodków wczesnomiejskich jako przedmiot badań archeologicznych (w: ) Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych (pod red. Z. Kobylińskiego), Warszawa 1999, s. 207-223.
1.8. Małopolska "czeska" i Małopolska "polańska" (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich miejsce w tworzeniu nowej mapy Europy (pod red. H. Samsonowicza), Kraków 2000, s. 143-168.
1.9. (tamże:) głos w dyskusji, s. 254, 422.
1.10. Sandomierska "szkoła" badań terenowych (w:) Archeologia w teorii i w praktyce (pod red. A. Buko i P. Urbańczyka), Warszawa 2000, s. 27-38.
1.11. U źródeł Polski w Europie Zurück zu den Europäischen Wurzeln Polens), (w:) Polska-Niemcy. Tysiac lat sąsiedztwa (Polen-Deutschland. Tausend Jahre Nachbarschaft), Warszawa 2000, s. 35-52).
1.12. Znaki na dnach naczyń z ośrodków wczesnomiejskich: zagadnienie funkcji (w:) Istoria i kultura drevnich i sredevokovyvh slavjan, t.5, pod red. W. Sedova, Moskva 1999, s. 170-176.
1.13. Pogańskie miejsca święte w krajobrazie osadnictwa wczesnośredniowiecznego Wyżyny Sandomierskiej (w:) Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu (pod red. S. Moździocha), Wrocław 2000, s. 61-83.
1.14. (wraz z T. Dzienkowskim i S. Gołubem) Chołm doby Danila Romanovitcha u svitaj rezultativ najnovsich raskopok (w:) Galitchina ta Vol'yn u doby srednovitchia, pod red. J. Isajevitcha, Lviv 2001, s. 187-190.
1.15. Ceramika z wykopalisk jako wskaźnik grupowej identyfikacji (w:) Kultury archeologiczne i rzeczywistość dziejowa (pod red. S. Tabaczyńskiego), Warszawa 2000, s. 215-229.
1.16. (współautor książki) Początki Tysiąclecia. Autoryzowany zapis dwóch konferencji, pod red. M. Barbasiewicz, Warszawa 2000.
1.17. Najstarsze ośrodki grodowo-miejskie na ziemiach polskich (w:) Polska na przełomie I i II tysiąclecia, pod red. S. Skibińskiego, Poznań 2001, s. 223-233.
1.18. Osadnictwo wiejskie na Wyżynie Sandomierskiej w świetle wyników badań Kleczanowa, Światowit, t. II (XLIIII), fasc. B, s. 35-42.
1.19. From Great Poland to Little Poland. The ruling Piast dynasty and the creating processes of regions (w:) Centre- Region- Periphery, pod red. G. Helmig, B. Scholkmann, M. Untermann, t. 1, Hertingen 2002, s. 468-473.
1.20. Procesy stratyfikacyjne ceramiki z wykopalisk: problem fragmentaryzacji zbiorów, "Studijne Zvesti, t. 35, 2002, s. 247-258.
1.21. Wczesnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Wyżynie Sandomierskiej w początkach państwa polskiego: problematyka badawcza (w:) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, pod red. C. Buśko, J. Kláp?te, L. Leciejewicza i S. Moździocha, Wrocław-Praha 2002, s. 339-346.
1.22. O zagadkowych znakach na dnach naczyń wczesnośredniowiecznych z Kalisza (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, pod red. M. Dulinicza, Warszawa-Lublin 2003, s. 421-427.
1.23. Wczesnośredniowieczna osada w Kaczycach koło Opatowa: zagadkowy epizod w dziejach osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Sandomierskiej "Archeologia Polski", t. 48, z.1-2, s. 113-156.
1.24. Najstarsze zakony dominikańskie w przestrzeni miast przedlokacyjnych na ziemiach polskich (w:) Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, pod red. D.A. Dekańskiego, A.Gołembnika, M.Grubki op., Gdańsk-Pelplin 2003, s. 287-306.
1.25. Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego: bilans założeń i osiągnięć Programu (w:) Osadnictwo i architektura w dobie Zjazdu gnieźnieńskiego (pod red. A. Buko i Z. Świechowskiego), Warszawa 2000, s. 7-17.
1.26. Ziemia sandomierska w początkach państwa polskiego, (w:) Civitas Schinesghe cum pertinentiis, (pod red. W. Chudziaka), Toruń 2003, s. 121-150.
1.27. Wielkie kopce małopolskie z okresu wczesnego średniowiecza (w:) Polonia Minor Medi Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Z. Woźniak, J. Gancarski red., Kraków-Krosno, 2004, s. 287-310.
1.28. Czy pogańskie cmentarz słowiańskie były miejscami religijnego kultu? (w:) Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, pod red. Z. Kobylińskiego, Warszawa 2004, s. 67-78.
1.29. Ziemia chełmska w początkach państwa polskiego: problematyka badawcza (w:) Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, pod red. J. Libery i A. Zakościelnej, Lublin 2004, s. 309-324.
1.30. Od kurhanu do pagórka, czyli o demitologizacji kopca Salve Regina w Sandomierzu, "Zeszyty Sandomierskie", nr 18, 2004, s. 51-53.
1.31. Invisible in archaeological ceramics: research problems (in:) Molecular and Structural Archaeology, G. Tsoucaris and J. Lipkowski eds. NATO Series, vol.117, s. 249-261.
1.32. Nowe i zapomniane. Społeczności lokalne wobec innowacji (na przykładzie wybranych odkryć z okresu wczesnego średniowiecza ze wschodniej Małopolski), (w:) Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie V (S. Możdzioch red.), Wrocław, s. 217-240.
1.33. Góra Katedralna w Chełmie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, "Światowit", t.IV, fasc.B, 2002, s. 19-28.
1.34. Wzgórze Świętopawelskie w krajobrazie przedlokacyjnego Sandomierza, (w:) Dzieje parafii i kościoła pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, K. Burek red., Sandomierz 2004, s. 23-39.
1.35. Wzgórze Świętopawelskie w krajobrazie przedlokacyjnego Sandomierza, (w:) Dzieje parafii i kościoła pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, K. Burek red., Sandomierz 2004, s. 23-39.

2. Pozostałe publikacje: recenzje, sprawozdania, prace popularno-naukowe

2.1. Jubileusz Profesora Stanisława Tabaczyńskiego, "Zeszyty Sandomierskie", nr 11 2000, s. 55.
2.2. Świt państwa, "Archeologia Żywa", nr 4/99, s.8-12.
2.3. Chrześcijanie przed chrztem, "Polityka", nr 18, 29.04.2000, s. 74-78.
2.4. Przed Zjazdem Gnieźnieńskim, "Salon Polski", nr 3, 2000.
2.5. Mieszko I Nieznany, "Polityka" nr 20 (2193), 15 maja 1999, s. 78-80.
2.6. Jak powstała Polska, "Rzeczpospolita", nr 101 (5266), 30.04-3 maja 1999, s. 8.
2.7. Kleczanów: zaginiona osada sprzed 1100 lat ("Archeologia Żywa")
2.9. Kamienne wieża i gródek w Stołpiu. Zagadka z przeszłości i nowe badania, "Głos Gminy Chełm", czerwiec-sierpień, Chełm 2003, s. 2-3.
2.10. (wraz z Z. Świechowskim) Od Redakcji, (w:) Osadnictwo i architektura...cyt., s. 5n.
2.11. Milowy krok na granicy millenium, "Gazeta Biskupińska", rok VII, nr 61 (17 września 2002), s. 2-3.
2.12. 37th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo (Michigan), 2-5 maja 2002 "Slavia Antiqua", t. 42 , 2002, s. 196-201;
2.13. (rec.) "Centre-Region-Periphery" - III Kongres Archeologii Średniowiecznej i Historycznej, Medieval Europe, Bazylea 2002, "Slavia Antiqua", t. XLIV, 2003, s. 226-232.
2.14. (rec.) Terres noires - 1, Documents Sciences de la ville, no 6, juin 2000, Tours, ss. 119 oraz (jako załącznik) CD-ROM z materiałem ilustracyjnym, "Przegląd Archeologiczny, vol. 51, 2003, s. 205-210.
2.15. Głos w dyskusji (w:) Medializacja Nauki, pod red. B. Gruszki, Warszawa, s. 66-68.
2.16. rec. Dariusz Poliński, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, 314 ss., w tym, katalog osad wiejskich, 26 tabel i 7 rycin w tekście oraz 5 map z załączniku, "Archeologia Polski", t. 49, 2004, s. 206-211.
2.17. Ta legenda jest godna uwagi, "Zeszty Sandomierskie", 19, 2004, s. 37.
2.18. Na rubieżach państwa polskiego: archeologia w badaniach pograniczy etnicznych i kulturowych, "Działalność Naukowa. Wybrane zagadnienia, z.18, 2004, s. 26-28.
Redakcja monografii
1. (współredaktor) Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa 2000.
2. (współredaktor) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa 2000.

3. Prace oczekujące na publikację:

Książki:
1. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia-hipotezy-interpretacje, Warszawa, Wydawnictwo Trio (2005).
Artykuły:
1. Unknown revolution: Archaeology and the begennings of the Polish State (artykuł w monografii o początkach państw środkowoeuropejskich przygotowywanej do druku pod red F. Curta w USA (Michigan Academic Press);
2. Zawichost i Sandomierz: sojusznicy czy rywale (księga jubileuszowa prof. Klementyny Żurowskiej)
3. Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie u schyłku wczesnegop średniowiecza (księga jubileuszowa prof. Leszka Kajzera)
4. (wraz z T. Dzieńkowskim) Palatium Daniela Romanowicza i stratygrafia południowej skarpy Wysokiej Górki w Chełmie w świetle wyników badań 2001 roku (Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej)
5. "Tribal" societies and the rise of early medieval trade: archaeological evidence from Polish lands (8th- 10th centuries) (materiały z konferencji Post Roman Towns and Trade in Europe, Byzantium and the Near East. New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology, Bad Homburg 30.09-3.10 2004)
6. Najstarsze ośrodki grodowo-miejskie Malopolski na tle procesów urbanizacyjnych państwa pierwszych Piastów (Materiały z konferencji "Geneza miest na Slovensku a v Malopol'sku (Presov, 26-28 oktobra 2004).
7. Pomiędzy antykiem a wczesnym średniowiczem: Italia wobec najazdu Longobardów "Światowit", t.V (XLVI, fasc. B, 2003.
8. Innowacja czy siła tradycji? O niektórych aspektach produkcji garmncarskich z tzw. glin bialych regionu Małopolski, (w: ) "Spotkania Bytomskie" (pod red. S. Możdziocha).
9. Archeologia wczesnośredniowieczna Polski Środkowo-Wschodniej: nowe wyniki i wyzwania badawcze (Materiały z konferencji "Stan i potrzeby badań nad polskim wczesnym średniowieczem", Toruń 2003)
Recenzje:
1. Janusz Górecki, "Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej", Biblioteka Studiów Lednickich, tom VII, Poznań (brak daty wydania), ss. 228, ponadto 110 rycin oraz 19 tablic w tekście, streszczenie w języku niemieckim "Światowit", t.V (XLVI, fasc. B, 2003.

Redakcja książęk:
1. Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy w Stradowie, woj. świętokrzyskie, stanowisko 1. t. I. (dzieje badań, opis obiektów nieruchomych, analiza wału grodu właściwego).