Pelisiak, Andrzej
prace zwarte:

-         Geografia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu w Polsce środkowej, (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, maszynopis pracy doktorskiej), 1988, ss.

artykuły i rozprawy:

-         Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Dobroniu, woj. sieradzkie, w latach 1982 – 1983, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 37 (1985), s. 9–29.

-         Rejon pracowniano–osadniczy nad Krztynią, woj, Częstochowa, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 38 (1986), s. 191–199, (wspólnie z J. Kopaczem).

-         Wczesnobrązowe materiały z Wrzasku–Zagłoby, stan. 1, woj. łódzkie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 38 (1986), s. 177–189.

-         Z badań rejonu pracowniano – osadniczego nad Krztynią, Pradła, woj. Częstochowa, stan. 3 (pracownia krzemieniarska), „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39 (1987), s. 131–154 (wspólnie z J. Kopaczem).

-         The flint raw material from the central part of the Polish Jura and its utilization in prehistory. In proceeding of the Ith International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin, Budapest 1987, s. 123-127.

-         Neolityczne i wczesnobrązowe materiały ze stanowiska 1 w Bonowicach, województwo, Częstochowa, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna, nr. 33 1988, s. 49–68.

-         Pradła, stan. 1, woj. Częstochowa. Ze studiów nad rejonem osadniczo–pracownianym nad Krztynią, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40 (1988), s. 159–166.

-         Rejon pracowniano – osadniczy nad Krztynią. Z badań nad technikami produkcji siekier, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40 (1988), s. 347–356, (wspólnie z J. Kopaczem)

-         Z badań nad rejonem pracowniano – osadniczym nad Krztynią. Huta Szklana, woj. Częstochowa, stan. 1B, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 41, s. 125–145, (wspólnie z J. Kopaczem).

-         Ze studiów nad wytwórczością kamieniarską w kręgu kultury badeńskiej, ”Acta Archaeologica Carpathica”, t. 30 (1991), s. 17-53.

-         The Funnel Beaker Culture in Central Poland, (w:) Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothese, D. Jankowska (red.), teil II, Poznań 1991,  s.159–162.

-         Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi: terytorium eksploatowane przez osadę, „Archeologia Polski”, t. 36 (1991), s. 73–92.

-         Osada z początków epoki brązu w Sięganowie (stan. 1), woj. Sieradz, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43 (1991), s.153 – 165.

-         From Studies on Utilization of Flint Raw Material in the Neolithic of Little Poland, (w:) Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothese, D. Jankowska (red.), teil II, Poznań 1991,  s.163 172. (współautor: J. Kopacz).

-         Stiepana kamenna industria skupiny Tiszapolgar – Csoszhalom – oborin z Hrcel’a, (w:) Vychodoslovensky Pravek III. Prispevky k pravekym a vcasnym dejinam vychodneho Slovenska, (red.) M. Laminova-Schmiedlova, P. Macala, Košice 1991, s.26 – 38(w spólnie z L. Kaminská

-         Neolit na terenie województwa sieradzkiego, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, t. 8 (1991-1992), s. 5 – 23.

-         Początki epoki brązu na terenie województwa sieradzkiego, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, t. 8 (1991-1992), s. 25 –34.

-         Materiały kultury pucharów lejkowatych o cechach badeńskich z Zabielowa, st. 1, woj. Piotrków Trybunalski, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", seria archeologiczna, Nr. 37 – 38 (1992), s.19 - 23.

-         Z badań nad wykorzystaniem krzemienia jurajskiego odmiany G w neolicie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 44 (1992), s. 109 – 116, (wspólnie z J. Kopaczem).

-         Wstępne wyniki badań archeologicznych w otoczeniu jeziora Gościąż, „Polish Botanical Studies”, Guidebook Series, nr 8 (1993), s.63 –74, (wspólnie z M. Rybicką).

-         Jaskinia Biśnik (gmina Wolbrom, województwo katowickie) – badania z 1991 roku, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 32 (1993-1994), s. 125 – 150.

-         Wskaźniki antropogeniczne w osadach laminowanych Jeziora Gościąż a osadnictwa prahistoryczne – przykład palinologicznej inspiracji badań archeologicznych, „Polish Botanical Studies”, Guidebook Series, nr. 11 (1994), s. 121 – 133, (wspólnie z M. Rybicką, M. Ralską-Jasiewiczową).

-         Ceramika neolityczna z wielokulturowej osady w Gościążu, st. 12, woj. włocławskie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria Archeologiczna, nr 39 (1993-1996), s. 207 – 220, (wspólnie z M. Rybicką).

-         Archaeological evidence of prehistoric settlement in the area near Lake Gościąż, (w:) Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study, cz. 1, M. Ralska – Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel (red.), Kraków 1998, s. 259 – 265, (wspólnie z M. Rybicką).

-         Settlement and the economy in the Lake Gościąż area shown in printed documents (from 1300 to 1700), (w:) Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study, cz. 1, M. Ralska – Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel (red.), Kraków 1998, s. 265 – 267, (wspólnie z M. Rybicką).

-         A Middle Neolithic Settlement in the Central Poland: Symbolism and Reality, „Eastern Reviev”, t. 8 (2001), (wspólnie z M. Rybicką).

-         Organizacja wewnętrzna osad ludności kultury pucharów lejkowatych. Dobroń, stan. 1, Polska środkowa /w druku/

-         Ratownicze badania wykopaliskowe w Dzierżnicy, stan. 42, woj. wielkopolskie, Poznań /w druku/

-         Neolithic flint workshops at Strzegowa, “Acta Archaeologica Carpathica” /w druku/

-         Ze studiów nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabii. Andrzejów, stan. 1, woj. łódzkie, „Sprawozdania Archeologiczne”, /w druku/

-         Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi (Polska środkowa). Uwarunkowania środowiskowe /w druku/

-         Geneza i wiek osadów w dolinie Grabi na stanowisku Ldzań w świetle osadnictwa pradziejowego, (wspólnie z J. Kamińskim) /w druku/

-         Zabrzezie, stan. 4, gm Rząśnia, woj. łódzkie. Osada z wczesnego średniowiecza, Poznań, (wspólnie z W. Dzieduszyckim, J. Skowronem) /w druku/

-         Radziejów, stan. 4, woj. pomorsko–kujawskie. Materiały krzemienne, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna, (wspólnie z M. Rybicką) /w druku/

         recenzje:

-         „Arqueologia Espacial”, Seminario de Arqueologia y Etnologia Turolense Colegio Universitario de Teruel, Teruel Vol. 1 – 10, 1984 – 1987, “Sprawozdania Archeologiczne”, t. 41 (1990), s. 375 – 376.

-         A. Kulczycka – Leciejewiczowa, Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo – zachodniej. Próba zarysu przestrzennego, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeologiczna, Nr. 37 – 38 (1991-1992), s. 303 – 310.

-         J. Kopacz, Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych, „Sprawozdania Archeologiczne” /w druku/

J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, /w druku/